Άδεια επισκευής σεισμόπληκτου κτίσματος

Άδεια επισκευής σεισμόπληκτου κτίσματος

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
(για βλάβες σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία)


Για την επισκευή «Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Μακίστου,από φέρουσα λιθοδομή ,επικάλυψη κεραμοσκεπή,και προστέγασμα από ο.σ.»▪, ιδιοκτησίας Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας κ Ολυμπίας,με ειδικό διαχειριστή τον κ. Πόθο Επαμεινώνδα του Νικολάου.
1. Την από 11-7-2017 αίτηση του κ. Πόθου Επαμεινώνδα του Νικολάου για τη χορήγηση αδείας επισκευής
2. Την με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 (ΦΕΚ 3201/Β/30-12-2011) Απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».
3. Την με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12-07-2016 (ΦΕΚ 2473/Β/11-08-2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Οικονομικών-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 4157/Α321/14-09-2016 (ΦΕΚ 3070/Β/27-09-2016) Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων απότο σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την με αρ. οικ.4212/Β11/2-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2661/Β΄/18-10-2013) Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό».
6. Την με αρ. 1455/ΣΤ8/20-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 455/B΄/25-2-2014) Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής».
7. Την με αρ. οικ.7791/Α314/24-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2658/Β΄/8-10-2014) Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές»
8. Την με αρ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31.12.2013 (ΦΕΚ 10/Β/8.1.2014) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Υ.ΜΕ.ΔΙ., σχετικά με την διοικητική υπαγωγή του Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
9. Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α47/11.5.2015) και την με αρ. Πρωτ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26.5.2017) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περι «Ορισμός Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι.»
10. Το άρθρο 5 της με αρ.125650/6-6-17 (ΦΕΚ 2149/Β/23-6-17) Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής -Με εντολή Συντονιστή- στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων ΤΑΣ και ΤΑΠ αρμοδιότητας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.»
11. Την με αρ. πρωτ. …………….. έκθεση αυτοψίας διμελούς/τριμελούς επιτροπής.

Επιτρέπουμε

Στον αιτούντα να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής του ανωτέρω κτιρίου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Το έργο θα εκτελεστεί με την επίβλεψη του Μολυμπάκη Μάριου Αρχ. Μηχ.
2. Το έργο θα κατασκευασθεί από ………………………………………………………………………
3. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της αδείας αυτής και της εγκεκριμένης μελέτης ή υπέρβασή της, συνεπάγεται την κατάσχεση τη ς
αδείας αυτής, τη διακοπή των εργασιών ολοκλήρου του έργου, την ποινική δίωξη των υπευθύνων, την κατεδάφιση της αντικανονικής
κατασκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 της από 23.10.1928 Π.Δ (ΦΕΚ229) “Περί σχεδίων των εν ταις πόλεσιν ανεγειρομένων οικοδομών”
η άδεια και τα σχέδια της οικοδομής η φωτοαντίγραφα αυτών υπογεγραμμένα από τον Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας πρέπει να βρίσκονται επί
τόπου των έργων και στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών.
5. Ο χρόνος ισχύος της παρούσας αδείας καθορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια και δεν είναι δυνατό να παραταθεί.
ΠΥΡΓΟΣ ..25/101/19..

Για τον έλεγχο
Οι Μηχανικοί
ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Με εντολή Συντονιστή
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Α.Π. Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ β.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12-07-2016 (ΦΕΚ 2473/Β/11-08-2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού-Οικονομικών-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ποσού: Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
τριάντα έξι ευρώ κ ογδόντα τριών λεπτών.. # 24.536,83€# εκ των οποίων η δωρεάν κρατική αρωγή είναι: Δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια
είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά. #19.629,46 €#
Δεν επιθυμεί τη λήψη άτοκου δανείου σύμφωνα με την από Υ.Δ. του Ν.1599/1986 ,του ειδικού διαχειριστή κ. Πόθου Επαμεινώνδα.

 

Πύργος ……25/10/19………..

Με εντολή Συντονιστή
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Α.Π. Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ β