Διακήρυξη επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου (13.07.1975)

Διακήρυξη επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου (13.07.1975)

Πράξις 3η

  Εν Μακίστω σήμερον την 13η του μηνός Ιουλίου του 1975 έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν 10η π.μ. το Εκκλησιαστικό Συμβούλιον Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Μακίστου συνήλθεν εις συνεδρίασην ίνα καταρτίση διακύρηξην δημοπρασίας προς ανάδειξην αναδόχου εκτελέσεως εργασιών γενικής επισκευής του ως άνω Ιερού Ναού.

Το Συμβούλιον εν απαρτία ευρεθέν προέβη εις τη σύνταξη της κάτωθι διακηρύξεως.

 

Διακήρυξη

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Αγίου Ιωάννου Μακίστου διακηρύτει ότι:

 1. Εκτίθεται εις πρόχειρον μειοδοτικήν δημοπρασία η εκτέλεσις εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας του Ιερού Ναού από της βάσεως του δαπέδου ως και της στέγης,
 2. Η τοιχοποίια  θέλει γίνει δια τούβλου υπερμπατικό και η στέγη δια κεραμών ευρωπαϊκού τύπου, εργοστασίου Δουλαβέρης ή Αλατίνης.
 3. Επί της βάσεως του δαπέδου θέλει κατασκευασθεί σενάζ επί εσχάρας ως και κολώνες επί των τεσσάρων γωνιών ως και τα απαραίτητα σενάζ συμφώνως  την οδηγία του επιβλέποντος μηχανικού Χαραλάμπους Μιχαλόπουλου, ήτοι σενάζ βάσεως δαπέδον, σενάζ ποδιάς παραθύρων, σενάζ άνωθεν παραθύρων και σενάζ στέγεως (μαρκίζα).
 4. Ομού μετά των ως άνω εργασιών και η κατασκευή πρωνάου, κωδωνοστασίου και εξώστου ως το σχέδιον του ως άνω μηχανικού.
 5. Η δημοπρασία γεννήσεται την 10η Αυγούστου και ώραν 11 - 12 π.μ. εν Μακίστω έξωθι του Ιερού Ναού.
 6. Η στέγη θέλει γίνει ξύλινη δια κυπαρίσσων καλής ποιότητας.
 7. Η κατεδάφισις γεννήσεται δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
 8. Χρονική διάρκεια περαιώσεως του έργου ορίζεται ο χρόνος των πεντήκοντα (50) εργάσιμων ημερών από της εγκαταστάσεως του αναδόχου του έργου και μετά το πέρας της άνω προθεσμίας υποχρεούται εις την καταβολήν χιλίων ( 1000) δραχμών ημερησίως και δι’ όσας ημέρας ήθελε καθυστερήση.
 9. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται εις την έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου εκ της μη εγκρίσεως των οποίων ο τελευταίος μειοδότης ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως αποκτά.
 10. Ματαιωθείσης τυχόν της δημοπρασίας αύτη, επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενην Κυριακήν υπό τους αυτούς όρους άνευ ετέρας δημοσιεύσεως αλλά δι’ απλής ανακοινώσεως τοιχοκολλουμένης εις την θύρα του Ναού.
 11. Η δαπάνη δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνει τον τελευταίον μειοδότην.
 12. Εγγύησις δια την συμμετοχήν είς την δημοπρασίαν ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3500) δραχμών εις εγγυητικήν επιστολήν αναγνωρισμένης τραπέζης.
 13. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μετά την κατακύρωσιν επ ονόματί του της δημοπρασίας όπως προσέλθη δια την σύνταξιν σχετικού συμφωνητικού και εις ήν περίπτωση ήθελε αρνηθή την υπογραφή τούτου θα επαναλαμβάνεται η δημοπρασία δαπάνης του.
 14. Εις την δημοπρασίαν γίνονται δεκτοί εργολήπται δημοσίων έργων ως και εμπειροτέχναι.

                                                                                    Εν Μακίστω τη 13η Ιουλίου 1975

                                                                                       Το εκκλησιαστικό Συμβούλιον.

               

Ο Πρόεδρος - Ιερέας Κων/ντίνος Βλασσόπουλος     

Τα Μέλη - Νίκος Ε. Πόθος, Λάμπρος Γ. Λουμπής, Νίκος Ε. Δημόπουλος, Χαρίλαος Κάρτας