Ο δρόμος

Ο δρόμος

Ο δρόμος "Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μάκιστος"

Δείτε την απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που πάρθηκε στις 5-10-2015 και έχει σταλθεί στον Γεν. Γραμματέα ΠΕΔΙΝ με κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας

 

ΠΡΟΣΑποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Π..Ε.Ι ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΘΕΜΑ∆ιαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕτου έργου «Παραλλαγές λόγω κατολισθήσεων στην Ε.ΟΖαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο Π.ΕΗλείας.

 

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ’ αρ. 1591/80064/15-7-2015 έγγραφό σας.

          2) το υπ’ αρ. 196281/823/16-7-2015 έγγραφό μας.

 

   Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ’ αρ. 40/5-10-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, με την οποία Γνωμοδοτεί Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Παραλλαγές λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο Π.Ε. Ηλείας, β) το έντυπο ∆10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Νικόλαος Υφαντής

 Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας 

Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω Α∆Α)

 1. ∆/νση Συντονισμού & Επιθ/σης ∆ασών Α∆Π∆ΕΙ ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 33, Πάτρα
 2. ∆/νση ∆ασών Ηλείας 27100, Πύργος
 3. ∆ασαρχείο Ολυμπίας 27055, Κρέστενα
 4. Εφορεία Αρχ/των Ηλείας Αρχαία Ολυμπία, 27065
 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων ∆υτ. Ελλάδας Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
 6. ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.∆.Ε. Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
 7. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας ΠΕ Ηλείας 27100, Πύργος
 8. ∆ήμο Ζαχάρως
27054, Ζαχάρω Ηλείας
 9. ∆/νση Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας Υπόψη κ. Παναγιωτοπούλου Λίτσας 27100, Πύργος
 10. 10. ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας 27100, Πύργος

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 40/2015 Απόφαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Στην Πάτρα, σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2015, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στην νέα αίθουσα του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.∆.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 258771/1103/1-10-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

 1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
 2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 4. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 6. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 7. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
 9. ∆ριβίλας ∆ημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Παραλλαγές λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο Π.Ε. Ηλείας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 259591/1106/2-10-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα ΜΠΕ αφορά οδικό έργο συνολικού μήκους 6.949,62 μέτρων που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της ∆Ε Ζαχάρως του ∆ήμου Ζαχάρως ΠΕ Ηλείαςπεριλαμβάνει βελτίωση της επαρχιακής οδού Ζαχάρως – Πλατιάνας του Νομού Ηλείας και διέρχεται εντός των ορίων Τοπικών Κοινοτήτων Αρήνης ,Αρτέμιδας και Μάκιστου.

Το έργο σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21 Β’ 2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α αρ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β’ 2012)κατατάσσεται στην 1η Ομάδα « Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» και ειδικότερα στην κατηγορία ΑΙV , α/α 6 « Οδός μεταξύ μικρών οικισμών ».

Φορέας του υπό μελέτη έργου είναι η ∆/νση Τεχνικών έργων ΠΕ Ηλείας. H περιοχή δεν εντάσσεται σε εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο ούτε σε προστατευόμενη ζώνη όπως ορίζονται με τον Ν. 3937/2011.

Το προς μελέτη έργο στοχεύει στην βελτίωση της βατότητας της οδού στο τμήμα μέχρι τον οικισμό Μάκιστο που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό νέας χάραξης εναρμονισμένη στις ισχύουσες προδιαγραφές (ΟΜΟΕ-Χ 2001) η οποία σε πολλά σημεία διέρχεται επί της υφιστάμενης λαμβανομένης υπόψη ότι παρακάμπτονται τμήματα της υφιστάμενης οδού όπου έχουν εκδηλωθεί σημαντικά κατολισθητικά φαινόμενα.

Προβλέπονται: 

 • Κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων κατά μήκος της χάραξης.
 • ∆ιαμόρφωση πρανών (κλίσεις κατασκευή αναβαθμών)
 • Κατασκευή πλήθους σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών καθώς και τοίχων αντιστήριξης Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του έργου αυτά αναλύονται ως εξής:
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Τεχνικά έργα
 • Οδοστρωσία
 • Ασφαλτικά
 • Σήμανση Ασφάλεια
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού οδού
 • Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος


Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό περιφερειακό εθνικό επίπεδο

 • Αύξηση επισκεψιμότητας της περιοχής προσφέροντας κίνητρα στους κατοίκους των οικισμών για 
δημιουργία υποδομών εστίασης και αναψυχής καθώς και άλλων δραστηριοτήτων όπως αγροτουρισμός ,εναλλακτικός τουρισμόςκλπ.
 • Ανάδειξη περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ευκολότερη πρόσβαση στα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής.

 

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Να περιοριστεί η οποιαδήποτε φθορά δασικής και γενικότερα φυσικής βλάστησης αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψης του έργουΗ υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων καθώς και η διάθεση των προϊόντων τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής ∆ασικής Υπηρεσίας.

2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή ,λειτουργία και συντήρηση του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

3. Για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων (τεχνικάοδοστρωσία ,επιχώματα κλπνα χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής από τις εργασίες διάνοιξης.

4.Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να γίνεται κατάλληλη διαχείριση των χωματισμών από τις εκσκαφές έτσι ώστε να αποφεύγεται απόθεση των υλικών καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του έργου σε υλικά επίχωσης.

5.Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχαλάδια κλπστην περιοχή του έργου.

6.Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σύγχρονων κανονισμών και προτύπων.

7Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακό χώρο όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται.

8.Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χωμάτινων όγκων εκσκαφής των εργοταξιακών διαδρομών και υλικώνΕπιπλέον να γίνεται διαβροχή των υλικών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους.

9.Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός που να εξασφαλίζει την συγκράτηση της σκόνης.

10. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.Χ άμμοςχαλίκιμπάζα κλπαπαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.

11Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/28-03- 2006 (ΦΕΚ 383/ Β’).

12.Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ. 

13.∆εν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής ή και επίχωσης στην κοίτη ποταμών ,ρεμάτωνσε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου εκτός αν υπάρχει η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της καθ’ ύλην αρμόδιας δασικής υπηρεσίας σε γεωργικές εκτάσεις με εξαίρεση την περίπτωση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητώνσε περιοχές με καθεστώς προστασίας ( NATURA 2000, αρχαιολογικοί χώροικαταφύγια άγριας ζωής κλπκαι σε απόσταση μικρότερη των 300μ από οικισμούς ,κατοικίεςνοσοκομεία κλπ.

14.Να γίνει φύτευση όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση κατόπιν εκπόνησης ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης διαμόρφωσης των πρανών της οδού.

15Φυτική γή που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να συλλέγεται και να διαφυλάσσεται προσωρινά σε χαμηλούς σωρούς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

16.Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να μην είναι ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής.

17.Σε κάθε περίπτωση διέλευσης φορτηγών μέσα από οικισμούς να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την μείωση της όχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο και την σκόνη (μετακίνηση σε ώρες μη κοινής ησυχίας συχνή διαβροχή οδοστρώματος κλπ)

18.Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές όπως π.χ κατά την χρήση αεροσφυρώναεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός κινητών ηχοπετασμάτων γύρω από την πηγή θορύβου προκειμένου να προστατεύονται ευαίσθητες χρήσεις όπως οι κατοικίες.

19.Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαχείριση πετρελαιοειδών προς αποφυγή ρύπανσης των νερών


20.Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου


21.Κάθε είδους σκουπίδιαάχρηστα υλικάπαλιά ανταλλακτικάλάδια κ.λ.πνα συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του έργουη δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

22.Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδιακαύσιμα κ.λ.π.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφουςΗ διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ Α ́64), όπως εκάστοτε ισχύει.

23.Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου μετά το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.Τέλος για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία του έργουθα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσειςάδειες και εγκρίσεις.

 

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α ́/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
4. Τις υπ’ αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
5. Το υπ’ αρ. 1591/80064/15-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
6.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

                                                                    

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 40/2015

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Παραλλαγές λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο Π.Ε. Ηλείας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Βεργοπούλου Παρασκευή

2.Μπούνιας Χρήστος


3.Νασιώτης Θεόδωρος

4.Αρβανιτάκης Ιωάννης

5.Κανέλλης Γεώργιος


6.Κούστας Κων/νος

7.Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

8.∆ριβίλας ∆ημήτριος