Κεντρική Πλατεία Μακίστου (Αγ. Ιωάννη)

Κεντρική Πλατεία Μακίστου (Αγ. Ιωάννη)

Κεντρική Πλατεία Μακίστου (Αγ. Ιωάννη)

 

Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ζαχάρως η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του χωριού στον Ι.Ν. Aγ. Ιωάννη. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Γεώργιος Μποσνακίδης από τον Πύργο. Εκτιμάται ότι η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί εντός ολίγων ημερών έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θυμίζουμε ότι για την πλατεία υπάρχει η δωρεά της Vodafone ύψους 40.000€. Είναι ένα έργο απαραίτητο για το χωριό μας, καθώς η πλατεία μας είναι αρκετά μεγάλη αλλά έχει μείνει αναξιοποίητη. Σας παραθέτουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

     ΘΕΜΑ: 23° ΠΕΡΙΛΗΨΗ

     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 343/2013 «Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας του έργου - Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)- και ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00€ με ΦΠΑ για την πληρωμή του- συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού».

      Σήμερα την 28η μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12128/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10.

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Παρόντες

1.         Μπάμης Γεώργιος

2.         Χρονόπουλος Δημήτριος

3.         Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος

4.         Γκόγκας Παναγιώτης

5.         Μπαλαδήμας Ιωάννης

Απόντες

1.         Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

2.         Λαμπρόπουλος Αναστάσιος

οι οποίοι νόμιμα εκλήθησαν αλλά δεν προσήλθαν.

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών.

      Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (17°) θέμα της ημερησίας διάταξης είπε:

«Κύριοι Σύμβουλοι, την αριθ. 310/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 41/2013 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)», εξασφαλίστηκε πίστωση ποσού 40.000,00€ για την πληρωμή του και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία. Η αριθ. 41/2013 μελέτη του εν λόγω έργου έλαβε αριθ. μητρώου (ΑΔΑΜ) 13REQ001581230.

Σύμφωνα με τ' ανωτέρω προτείνω την διεξαγωγή δημοπρασίας του εν λόγω έργου για τις 8/10/2013, την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης, την ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00€ σε βάρος του προϋπ/σμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή του. Επίσης προτείνω και την δημοσίευση περίληψης στις εφημερίδες: ΦΕΚ, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, Πατρίς, Πρώτη, Πρωινή, Παρατηρητής».

      Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να πάρει την σχετική της απόφαση.

     Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση, βλέποντας και τις διατάξεις: Α) Των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων έργων" σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 27 και 87 του από 17-5/15-6/59 Β. Δ/τος "περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" Β) Της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" και των άρθρων 24 παρ. 1 του Ν.1832/89 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις".

   Την ΕΔ2α/04/40 Φ.Ν. 294/86 απόφαση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96 Φ.Ν. 294/92.

   Το Π.Δ.229/1999 ΦΕΚ 194 Α με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87.

  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3274/04 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-04) και του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 «Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

   Τις διατάξεις του Ν. 3263/2004.

   Την αριθ. 41/2013 Μελέτη για το εν λόγω έργο, την αριθ. 430/2013 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης, την αριθ. 310/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και ο Δήμαρχος Δήμου Ζαχάρως διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)»

    Προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α. με υπάρχουσα πίστωση 40.000,00€ θα διεξαχθεί την 8/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Δήμου μας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την συν. διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του εν λόγω έργου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 41/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

-          Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)» τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:

1.         Γιαννακούλιας Θεόδωρος, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως Πρόεδρος.

2.         Ξαγοράρης Κων/νος, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως μέλος.

3.         Μιχόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως, ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.         Γεωργόπουλος Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.

2.         Δρίλιας Αντώνης υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.

3.         Αρτουμός Μιλτιάδης, υπάλληλος του Δήμου Ζαχάρως.

-          Ψηφίζει πίστωση ποσού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.23 του προϋπ/σμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών από φωτιές στην πλατεία Μακίστου (δωρεά VODAFONE)»

     Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ., Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, στις εφημερίδες της Πρωτεύουσας του Νομού Πατρίς, Πρώτη, Πρωινή και Παρατηρητή.

     Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 και επόμενα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006.

    Η απόφαση αυτή πήρε α/α 343/2013.

    Γ ια αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

     Μπάμης Γεώργιος                                                 1. Χρονόπουλος Δημήτριος

                                                                              2. Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος

                                                                              3. Γκόγκας Παναγιώτης

                                                                              4. Μπαλαδήμας Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                              Τ.Υ.

Ζαχάρω 6-09-2013

 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως                                                    Η Αρμόδια Υπάλληλος

Μπάμης Γεώργιος                                                         Ζαχαροπούλου Δήμητρα