Αποχέτευση

 

Ο Δήμος Ζαχάρως εδώ και αρκετό καιρό έχει δρομολογήσει την κατασκευή αποχέτευσης στη Μάκιστο και στη Μηλέα.

Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για το χωριό μας και ιδιαίτερα όταν αυτό το έργο συμπεριλάβει όλη την Μακιστία κοιλάδα, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και να πάρει αξία όλη η περιοχή.

Σας παραθέτουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως:

 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ.2 6/2013

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

    ΘΕΜΑ: 25

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

    ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 377/2013 «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας'' και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€ για την πληρωμή τους».

    Σήμερα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12947/6-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10.

    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Παρόντες

1.         Μπάμης Γεώργιος

2.         Λαμπρόπουλος Αναστάσιος

3.         Γκόγκας Παναγιώτης

4.         Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

5.         Μπαλαδήμας Ιωάννης

Απόντες

1.         Χρονόπουλος Δημήτριος

2.         Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος

οι οποίοι νόμιμα εκλήθησαν αλλά δεν προσήλθαν.

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών.

    Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Μπαλαδήμας Ιωάννης και κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος και είχε προσέλθει ο κ. Χρονόπουλος Δημήτριος. Συνεπώς παρόντα τέσσερα Μέλη.

    Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (25ο) θέμα της ημερησίας διάταξης είπε:

    «Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρεχούσης χρήσης (οικονομικού έτους 2013).

    Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας” η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Π/Υ του τρέχοντος έτους και με την αριθ. 241/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΡΗ- Χ45 41/2013 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΖ ως κατωτέρω:

1.         Τοπογραφική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) με προεκτ. αμοιβή 5.000,00 € με ΦΠΑ.

2.         Υδραυλική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) με προεκτ. αμοιβή 12.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Η/Μ μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες) με προεκτ. Αμοιβή 3.000,00€ με ΦΠΑ.

    Η παραπάνω μελέτη ανατίθεται απ' ευθείας διότι τόσο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν δύναται να την εκπονήσει η δε ΔΤΥ και Περ/ντος του Δ. Πύργου στην οποία απευθυνθήκαμε μας απάντησε εγγράφως ότι δεν δύναται να τις εκπονήσει.

    Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/06 του Δ.Κ.Κ. {ΦΕΚ 114/8-06-06}, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 του Ν. 716/77, του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 696/74, την αριθ. 458/13, πρόταση Ανάληψης Δαπάνης, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθ. 241/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 41/2013 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

    Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου της και

Α) Αναθέτει απευθείας την σύνταξη μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μα- κίστου και Μηλέας και σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας” ως κατωτέρω:

1.         Τοπογραφική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) αντί του ποσού των 5.000,00 € με ΦΠΑ.

2.         Υδραυλική μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες) αντί του ποσού των 12.000,00 € με ΦΠΑ.

3.         Η/Μ μελέτη στον Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που κατέχει πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες) αντί του ποσού των 3.000,00 € με ΦΠΑ.

Β) Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.50 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την πληρωμή σύνταξης μελέτης “Αποχέτευση Τ.Κ. Μακίστου και Μηλέας και σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Αρτέμιδας”.

    Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 και επόμενα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006.

    Η απόφαση αυτή πήρε α/α 377/2013.

    Γ ια αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

     Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

   Μπάμης Γεώργιος                                       1. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος.

                                                                 2. Γκόγκας Παναγιώτης.Τ.Υ.

                                                                 3. Χρονόπουλος Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τ.Υ.

Ζαχάρω 23/09/2013

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως                                      Η Αρμόδια Υπάλληλος

Μπάμης Γεώργιος                                           Ζαχαροπούλου Δήμητρα