Αρχαίο Θέατρο Αίπυ (Πλατιάνας): Απόφαση χρηματοδότησης

Αρχαίο Θέατρο Αίπυ (Πλατιάνας): Απόφαση χρηματοδότησης

Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι της «Μακιστίας». Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ένα μεγάλο όνειρο που θα σηματο­δοτήσει την πρόοδο του τόπου μας είναι κοντά στο να ξεκινήσει να πραγματοποιείται. Μία κοπιαστική και αγωνιώδης προσπάθεια του Συλ­λόγου μας είναι έτοιμη να υλοποι­ηθεί. Πρόκειται για την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου στο Αίπυ, το οποίο οι Σύλλογοιι Μακισταίων και Χρυσοχωρίου έχουν «υιοθετήσει» στο πλαίσιο του Σωματείου «Διάζω­μα», ένα σωματείο που προσφέρει υψηλές υπηρεσίες στην κοινωνία μας με την διάσωση των αρχαίων θε­άτρων του τόπου μας και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πα­τρίδας μας.

Έχετε από τις σελίδες της «Μα­κιστίας» παρακολουθήσει βήμα βήμα την γέννηση του ονείρου και όλες τις εξελίξεις από την αρχή της επαφής μας με το σωματείο «Διάζωμα». Έφτασε ο καιρός να γίνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την ανάδει­ξη του Αρχαίου Θεάτρου. Στις 16 Σε­πτεμβρίου τ.έ. το Περιφερειακό Συμ­βούλιο Δυτικής Ελλάδας, με εισή­γηση του Αντιπεριφερειάρχη μας κ. Χαράλαμπου Καφύρα, αποφάσισε την χρηματοδότηση με 100.000 ευρώ της μελέτης αναστηλώσεως του Θε­άτρου. Η μελέτη αυτή είναι απαραί­τητη για να υποβληθεί στην Ευρω­παϊκή Ένωση με την αίτηση χρηματοδοτήσεως της αναστηλώσεως του

Θεάτρου από το ΕΣΠΑ. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η διαδικασία αναστη­λώσεως των αρχαίων ελληνικών θε­άτρων από το «Διάζωμα» μέχρι σή­μερα. Η απόφαση αυτή του Περιφε­ρειακού Συμβουλίου αποτελεί πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε το Θέατρό μας ανάμεσα σε διάση­μους αρχαιολογικούς προορισμούς και ενδεχομένως σε θέση να φιλο­ξενήσει ξανά, έπειτα από την αρ­χαιότητα, καλλιτεχνικές εκδηλώ­σεις.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευ­χαριστήσουμε τον Αντιπεριφερειάρ­χη κ. Χαράλαμπο Καφύρα για την αποφασιστική συμβολή του στην χρηματοδότηση μελέτης αναστή- λωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης τον Πρόεδρο του «Διαζώματος» κ. Σταύρο Μπένο, ο οποίος φρόντισε την υπόθεση του Θεάτρου μας, όπως αποτελεσματικά έχει κάνει και σε άλλα θέατρα που ανέλα­βε το «Διάζωμα».

Επίσης ευχαριστούμε τους Συλλόγους, την Ομοσπονδία Συλλόγων Ολυμπίας καθώς και όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για το ζή­τημα, ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν και στον «κουμπαρά» που ανοίξαμε στα πλαίσια του «Διαζώματος».

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη, κα­θώς η αναστήλωση του Θεάτρου ξεπερνά­ει τα τοπικά όρια ακόμα και του Δήμου μας. Θα προσελκύσει επιστήμονες αρχαιολό­γους που θα μελετήσουν το Θέατρό μας, θα περιγράψουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του και θα εκπονήσουν μια μελέτη για το τι χρειάζεται να γίνει ώστε να αναστηλωθεί. Η αναστήλωση του Θεάτρου είναι έργο υπερτοπικής σημασίας, διότι τα πλησιέ- στερα Αρχαία Θέατρα βρίσκονται στην Μεσσήνη, στην Μεγαλόπολη και στην Ήλιδα, με το τελευταίο να μην έχει λίθινη ή μαρμάρινη δομή. Άρα θα είναι μοναδικό σε μία περιοχή που καλύπτει την πρώην επαρ­χία Ολυμπίας και την πρώην επαρχία της Τριφυλίας, ενώ είναι επιπλέον ξεχωριστό διότι είναι σε τέτοιο υψόμετρο που το κα­θιστά μοναδικό πανελληνίως. Εκτιμούμε ότι όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, κάτι που θα αναδείξει την Μακιστία Κοιλάδα και γενικότερα τον τόπο μας και μπορεί να είναι η απαρχή μίας βιώ­σιμης ανάπτυξής της.

Βλέπετε δίπλα την έως τώρα συγκέν­τρωση στον κουμπαρά για το Αρχαίο Θέα­τρο στο Αίπυ ο οποίος έχει φτάσει στο ποσό των 3.470,00€.Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα χρη­σιμοποιηθεί για την μελέτη της αποκατά­στασης του Αρχαίου Θεάτρου. Σας καλού­με όλους να συνεχίσουμε να συνεισφέ­ρουμε σε αυτό το σκοπό.

 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι πα­ρακάτω:

AlphaBank:104002002018001

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 040/48312096

Eurobank:00260052290200740433

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 89175423-7

Τράπεζα Πειραιώς: 5026-047390-840

 

Σημ.: Για το θέατρο αριθ. 45.