Τα πρωτότυπα έγγραφα από το Γ.Α.Κ. για τη Συνέλευση του 1834 στη Παναγιά

Τα πρωτότυπα έγγραφα από το Γ.Α.Κ. για τη Συνέλευση του 1834 στη Παναγιά

               Στην Παναγιά η Α’ Συνέλευση των Μπαρακιτών

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι των Ελλήνων για την ανεξαρτησία από τους Τούρκους εξάντλησαν οικονομικά το μικρό και νεοσύστατο κράτος.Τα δάνεια που είχαν συναφθεί δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν.Ο Βασιλιάς Όθωνας επέβαλε αυστηρά μέτρα λιτότητας που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια του πληθυσμού η οποία προστέθηκε στην ήδη υπάρχουσα λόγω της απολυταρχικής διακυβέρνησής του.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 υπό τον Διοικητή της Αθήνας Δημήτρη Καλλέργη καθώς και η συμμετοχή πλήθους πολιτών ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει κάποια δικαιώματα στον λαό και η Ελλάδα από την απόλυτη μοναρχία να περάσει στην συνταγματική μοναρχία.

Οι βουλευτικές εκλογές προκυρήχθηκαν την 7ην Σεπτεμβρίου 1843. Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι άνδρες 25 ετών και άνω.Σε κάθε ενορία ο ιερέας συνέτασε τον εκλογικό κατάλογο και αναλόγως του αριθμού των ψηφοφόρων εκλεγόταν αντίστοιχος αριθμός εκλογέων.Αυτοί με την σειρά τους μετέβαιναν στην έδρα της επαρχίας όπου εξέλεγαν τον προκαθορισμένο για την κάθε επαρχία αριθμό πληρεξουσίων.

Στην δική μας περίπτωση του Μπαράκου υπαγόταν στον Δήμο Αρήνης και αυτός με άλλους πέντε στην επαρχία Ολυμπίας (πρωτεύουσα το Φανάρι) που μαζί με την επαρχία Τριφυλίας υπαγόταν στην Διοίκηση Τριφυλίας με πρωτεύουσα την Κυπαρισσία.

Η Συνέλευση των Μπαρακιτών έγινε την 30η Σεπτεμβρίου στην Εκκλησία της Παναγιάς.Τα πρακτικά της Συνέλευσης υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και παραθέτω αντίγραφο του πρωτότυπου.Επειδή το κείμενο είναι δυσανάγνωστο, προσπάθησα να το καθαρογράψω.Σε αυτή την προσπάθεια όσον αφορά στα ονόματα κράτησα ακριβώς την ορθογραφία του πρωτότυπου.Για τα αρχικά  χρησιμοποίησα κεφαλαία.

Στο υπόλοιπο κείμενο απεκατέστησα τα ορθογραφικά λάθη μόνο όπου ήταν απαραίτητο για να είναι  αναγνώσιμο.

«Κατάλογος των πολιτών κατοίκων του χωρίου Μπαράκου αποτελούντες μέρος της επαρχίας Φαναρίου πρό του 1833 όσοι έχοντες ηλικίαν 25 ετών επομένως δικαίωμα ψήφου, πρόκειται να σχηματίσωσι κατά τον υπαριθμόν 1,2 των υπαριθ 10050 εντύπων οδηγιών του Κυβερνήτου περί εκλογής των εκλογιέων εγκριθησομένου και παρά της Β. Κυβερνήσεως κατά τας προκηρυγμένας εκλογάς, καταστρωνόμενος υπό του ιερέως του χωρίου Μπαράκου,μετά την ανάγνωσιν όλων των αφορόντων την Συγκρότησιν της εθνικής Συνελεύσεως εγγράφων της Κυβερνήσεως και της Διοικήσεως Τριφυλίας.

 

Αυξων

Αριθ.       Όνομα και Επώνυμο                           Ηλικία

1   Δημητράκης   Γιαννόπλος                            70

2   Παναγιώτης   Γιαννόπλος                             67  

3   Λάμπρος        Γαλανόπουλος                        55

4   Διμήτρης     Παύλος                                    55

5   Παναγιώτης Ποθόπλος                                 45

6   Πανταζής     Γεωργιόπουλος                         40

7  Γεώργης       Βλαχόπουλος                            38

8   Νικολάκης    Παυλόπλος                               35

9   Διμήτρης      Ποθόπλος                                34

10  Αναστάσις    Θανασόπλος                            34

11  Γιάννος        Διμητρακόπουλος                    33

12   Κυριάκος      Χρονόπουλος                         32

13   Νικολάκης     Πόθος                                  29

14   Χρίστος       Δημόπλος                               29

15   Γεώργις       Παναγιωτόπουλος                   29

16   Κωνσταντής Θανασόπλος                           29

17   Χρίστος       Διμητρακόπουλος                    29    

18   Νικολός       Παναγιωτόπουλος                   28

19  Γιαννάκης     Παυλόπουλος                         28    

20 Δήμος          Διμητρακόπουλος                     28

21  Αναστάσις     Λαμπρόπουλος                       28

22 Παναγιώτης  Λαμπρόπουλος                         26

Ο παρών κατάλογος  παμψηφεί κυρήτετται οριστικός δια   είκοσι δύο   εκλογείς αριθ 22.

Εν χωρίω Μπαράκου την 30 Σεπτεμβρίου 1843. Ο Ιερεύς Δ.ιερεύς Ηλιόπουλος

Μετά ταύτα αφού υποβλήθηκαν εις τον υπό αριθμόν 5 των οδηγιών όρκον όλοι οι εκλογείς επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάθροισιν ταύτην του ειδικού παρέδρου του χωρίου Μπαράκου των δε των γεροντοτέρων μελών επρότειναν ποψηφίους τέσσαρους τούς Κυρίους, Διμητράκην Γιαννόπουλον, Λάμπρον Γαλανόπουλον,Διμήτρην Πόθον , Διμήτρη Παυλόπουλον.,

Οι ψηφοφορηθέντες δέ ούτοι κατά τας οδηγίας ο εις κατόπιν του άλλου έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

  1. Διμητράκης Γιαννόπουλος έλαβε   δεκαπέντε λευκούς Αριθ 15     μελανούς επτά Αριθ.7
  2. Λάμπρος Γαλανόπουλος                 λευκούς εξ Αριθμός 6               μελανούς δεκα εξ . 16
  3. Διμήτρης Ποθόπουλος                    λευκούς εννέα  9                      μελανούς   δεκατρείς 13
  4. Διμήτρης Παυλόπουλος                  λευκούς εξ αριθ 6                     μελανούς δεκαέξι 16

Κατά συνέπειαν δε της ψηφοφορίας ταύτης ο Κύριος Διμητράκης Γιαννόπουλος ως λαβών τους πληότερους ψήφους ήτοι 15 είναι ο Νόμιμος εκλογέας του χωρίου Μπαράκου και δυνάμει του δοθησομένου εις αυτόν αντιγράφου της πράξεως , δοθησομένης εις χείρας του παρέδρου πρός φύλαξιν, θέλει αναγνωρισθή ως τοιούτος (υπό της σ.σ) πρωτευούσης Φανάρι-της ταυτονύμου επαρχίας πρό του 1833- συγγαλεσομένης συνελεύσεως πρός εκλογήν των πληρεξουσίων δια την εθνικήν συνέλευσιν, εν τω κατά το χωρίον Μπαράκου ιερόν ναόν τιμωμένου επωνύμου η Κοίμησις της Θεοτόκου την 30-Σεπτεμβρίου 1843 ο ειδικός πάρεδρος της συναθροίσεως ,Νικολάκης Παύλος δι εμού Δ.ιερέως Ηλιοπούλου   καταστρώσαντα τον Κατάλογον των υποψηφίων, Διμητράκης Γιαννόπουλος,Παναγιώτης Γιαννόπουλος,Λάμπρος Γαλανόπουλος,Διμήτρης Παυλόπουλος

       ως αγράμματοι δι εμού ιερέως Δ.ιερεύς Ηλιόπουλος                       
                           Ο Ιερεύς    

                   Δ.ιερεύς Ηλιόπουλος (υπογραφή)΄

Επικυρούται το Αντίγραφον της εκλεκτικής πρωτοτύπου πράξεως του χωρίου Μπαράκου δια τον εκλεχθέντα και αποσταλλησόμενον εκλογέα εις την εν τη πρωτευούση της επαρχίας συγγαλεσομένην συνέλευσιν πρός εκλογήν των πληρεξουσίων.

                         Εν Μπαράκω την 30 Σεπτεμβρίου 1843

                                   Ο ειδικός πάρεδρος Μπαράκου  

                                                          (Υπογραφή, Νικολάκης Παυλόπουλος)

 

Εθεωρήθη το παρόν και κηρύττεται ως νόμιμος και παραδεκτός ο αναφερόμενος εις αυτό εκλογεύς του χωρίου Μπαράκου

             Την 16 Οκτωβρίου 1843   συνεδρίασιν       ώραν     2 ΜΜ

                                 Ο πάρεδρος της Συναθροίσεως    

                                      (Υπογραφή, Δημ. Σακελλαριάδης)          

Μέσα από αυτό το έγγραφο παίρνουμε μία σημαντική πληροφορία ( σχετικά με τον τόπο της συνελεύσεως ) και άλλες μικρότερης σημασίας στις οποίες θα αναφερθώ εν συντομία.

Για να γίνει η συνέλευση στην Παναγιά, σημαίνει ότι η εκκλησία του Αι-Γιάννη δεν είχε κτισθεί ακόμη ή τουλάχιστον δεν λειτουργούσε ως εκκλησία. Άρα η Παναγιά ήταν η κεντρική εκκλησία του χωριού κατά την τουρκοκρατία και μένει να αναζητήσουμε από πότε άρχισε να έχει αυτή την ιδιότητα.

Θα καταθέσω εδώ μια προσωπική μαρτυρία.Όσο ήμουν πολύ μικρός δεν μπορούσα να διαβάζω τις διάφορες επιγραφές που έβλεπα - κυρίως στις εκκλησίες - και ήθελα πολύ να ξέρω τι γράφουν. Μια τέτοια επιγραφή ήταν σε μια μεγάλη εικόνα στην Παναγιά στα δεξιά του τέμπλου όπως το βλέπουν οι πιστοί.Μόλις πήγα στο δημοτικό και άρχιζα να συλλαβίζω, έλυνα σιγά σιγά τις απορίες μου.Η επιγραφή ( κάτω αριστερά της εικόνας ) στην Παναγιά έγραφε το όνομα του αγιογράφου το οποίο δυστυχώς έχω πλέον ξεχάσει και επί πλέον « ....μοναχός Αγ. Όρους 1519» .Είναι πολύ κρίμα που τα κειμήλια αυτά έμειναν απροστάτευτα.Επειδή η εικόνα αυτή ήταν φορητή ( δηλαδή δεν ήταν επί τοίχου ) σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης αυτός ,κατά πάσα πιθανότητα , δεν αγιογράφησε όλο τον ναό που θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κοντά σε αυτή την χρονολογία λειτούργησε ως ναός.

Από την άλλη πλευρά οι αγιογράφοι της εποχής εκείνης,είτε από το όρος,είτε από αλλού τον χειμώνα πήγαιναν στον τόπο διαμονής τους και εξασκούσαν τις συνήθεις εργασίες τους ενώ παράλληλα έφτιαχναν φορητές εικόνες.Την άνοιξη και το καλοκαίρι έκαναν περιοδείες στις κωμοπόλεις και τα χωριά όπου πωλούσαν τα έργα τους και παράλληλα έπαιρναν παραγγελίες για την επόμενη χρονιά.Σε αυτή την περίπτωση η εικόνα πρέπει να τοποθετήθηκε στον ναό πολύ κοντά στο έτος δημιουργίας της (1519) διότι ούτε ο καλλιτέχνης είχε λόγο να κρατάει απόθεμα ούτε ο δωρητής - αγοραστής μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι του για κάποια χρόνια λόγω μεγέθους. Άλλωστε λίγα χρόνια αργότερα περί τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά αναγραφόταν και ο δωρητής στην εικόνα.

Θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν μια ένδειξη ότι η Παναγιά (άρα και το χωριό) λειτουργούσε ως κεντρική εκκλησία στη Μάκιστο ( τότε Μπαράκου ) από το 1520-1525 ή και παλαιότερα.Χρειάζεται περισσότερη έρευνα επί του θέματος για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.Συνεπώς θεωρώ ότι όσοι ισχυρίζονται,βάσει προφορικών πληροφοριών από παλιούς, ότι το χωριό κτίσθηκε λίγο πριν το 1800   (ουσιαστικά λόγω των βάρβαρων γεγονότων μετά τα Ορλωφικά).κάνουν λάθος.

Ο ιερέας Δημήτριος Ηλιόπουλος καταγόταν μάλλον από τις Τρύπες και εκτός απο του Μπαράκου έκανε τις συνελεύσεις  στις Τρύπες και Πλατιάνα.

Τα ονόματα του καταλόγου είναι κατά μειούμενη ηλικία που δεν ισχύει σε άλλα χωριά. Φαίνεται και από αυτό ότι στο χωριό μας οι πιό ηλικιωμένοι ήταν σεβαστοί και η γνώμη τους αποδεκτή.

Η μετάβαση μεταξύ των καταλήξεων –ος, -οπουλος και –οπλος γίνεται με μεγάλη ευκολία ακόμη και στο ίδιο έγγραφο για το ίδιο όνομα.

Από το γεγονός ότι το όνομα Δημητρακόπουλος αντεκατεστάθη από το Κοκκαλιάρης και το Θανασόπουλος είναι μάλλον ταυτόσημο με το Αθανασόπουλος, βλέπουμε ότι τα επώνυμα του χωριού διαφέρουν σημαντικά από αυτά των τελευταίων 60-70 ετών.

Από τα πρακτικά άλλων χωριών βλέπουμε ότι ως ψηφοδέλτια χρησιμοποιήθηκαν άσπρα και μαύρα φασόλια ! Το βρίσκω πολύ απλό, πρακτικό, οικονομικό και απόλυτα οικολογικό για την εποχή εκείνη.

Προτείνω στο ΔΣ του Συλλόγου να αναρτήσουν τα αντίγραφα των πρωτοτύπων στην ιστοσελίδα της Μακιστίας ( ηλεκτρονική μορφή) ,ώστε περισσότεροι φίλοι και ιδιαίτερα οι πιο μεγάλοι που γνωρίζουν την γραφή με μελάνι, να μπορούν να μεγενθύνουν το κείμενο και να διορθώσουν τα λάθη μου.

Επίσης ότι ντοκουμέντα έχουν συλλεχθεί ή συλλέγονται και έχουν σχέση με την ιστορία του χωριού να φυλλάσονται σε ηλεκτρονικά αρχεία ξεχωριστά. Έτσι ίσως κάποτε να υπάρχουν αρκετά στοιχεία και κάποιος με αγάπη, σεβασμό και πολύ κόπο να γράψει την ιστορία της Μακίστου.

Αβραάμ Βλάχος , Απρίλιος 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για σχόλια, πληροφορίες, διορθώσεις,κριτική απευθυνθείτε:

e-mail:         avlachos@otenet.gr

Διεύθυνση:   Λεβαδείας 59, 165 61 Γλυφάδα