Οριστική μελέτη του δρόμου Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μάκιστος

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΖΑΧΑΡΩ-ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικά

Σύμφωνα με το από 18-07-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό (αριθμ. πρωτ. 197001/3590, ΑΔΑ: ΩΩΜΠ7Λ6-6ΝΛ) μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και του νόμιμου κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων κου Σπύρου Φράγκου Δρ. πολιτικού μηχανικού, την με αρ. πρωτ. 213420/3907/05-08-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας περί ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών, την Προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού,  την από 23-01-2012 τεχνική προσφορά της σύμπραξής μας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.5 του άρθρου 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 213056/3901/12-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 23-10-2014 υποβολή της Τοπογραφικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 288138/4976/25-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας,

την από 24-11-2014 υποβολή της Προμελέτης Οδοποιίας η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 318013/5533/09-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 24-12-2014 υποβολή της Γεωλογικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 318013/5533/09-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 13-02-2015 υποβολή της Προμελέτης Υδραυλικών έργων η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 45058/650/20-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την από 17-06-2015 υποβολή της Γεωτεχνικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 171169/2976/03-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, την υποβολή της Οριστικής Υδραυλικής μελέτης και την υποβολή της Στατικής μελέτης, υποβάλλεται η παρούσα Οριστική μελέτη Οδοποιίας.

 Για την σύνταξη της παρούσας οριστικής μελέτης της οδού αξιοποιήθηκαν, αφού πρώτα αξιολογήθηκαν, τα παρακάτω στοιχεία και δεδομένα:

 • Οι εγκεκριμένες μελέτες ήτοι: η τοπογραφική μελέτη, η γεωλογική μελέτη,  η γεωτεχνική έρευνα - μελέτη, η στατική μελέτη, η οριστική υδραυλική μελέτη, οι προμελέτες οδοποίας και υδραυλικών έργων.
 • Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (Α.Π. 2611/160979/12-01-2016) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με χρονική διάρκεια ισχύος τα 10 έτη.
 • η τοπογραφική αποτύπωση για τα πρώτα 6 km της υπό μελέτη οδού (Δήμος Ζαχάρως, 2008).
 • η οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων για τα πρώτα 6 km της υπό μελέτη οδού (Δήμος Ζαχάρως, 2008).
 • το "Ειδικό ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης γεωδυναμικών φυσικών κινδύνων - Προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού στις πληγείσες οικιστικές περιοχές του Νομού Ηλείας", (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 2007).
 • η ερευνητική εργασία "Εκτίμηση εδαφικής απώλειας των λεκανών απορροής του Δήμου Ζαχάρως - Νομού Ηλείας" (Ε.Μ.Π., Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, 2008).
 • Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Μ.Ο.Ε.)
 • Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)
 • από επί τόπου λεπτομερή αναγνώριση των γενικών συνθηκών πεδίου (μορφολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών) σε όλη την περιοχή του προτεινόμενου έργου.
 • από λεπτομερή επί τόπου καταγραφή και αξιολόγηση των υφισταμένων έργων και ιδιαίτερα της υπάρχουσας κατάστασης της οδού και των έργων υποδομής που διέρχονται κατά πλάτος του προς μελέτη έργου.
 • από την οριοθέτηση των σχεδίων οικισμών της προς μελέτη περιοχής.
 • από τα πληθυσμιακά στοιχεία των επτά απογραφών της ΕΣΥΕ για την περίοδο 1951-2011 καθώς και στοιχεία για την κίνηση του διερχόμενου πληθυσμού της περιοχής.
 • από τα διαγράμματα κλ. 1:5.000 και τους χάρτες κλ. 1:50.000 της ΓΥΣ.
 • από το χάρτη και τις περιγραφές των ευαίσθητων ή και προστατευόμενων ζωνών της ευρείας περιοχής μελέτης.
 • από τα βροχομετρικά και τα λοιπά κλιματικά στοιχεία των μετεωρολογικών και βροχομετρικών σταθμών της περιοχής
 • από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρείας περιοχής της μελέτης όπως αυτά απεικονίζονται στους χάρτες κλ. 1:50.000 του ΙΓΜΕ.
 • από τα σχετικά προς το αντικείμενο στοιχεία της έγκριτης διεθνούς βιβλιογραφίας και κυρίως αυτά που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Την παρούσα έκθεση συνοδεύουν τα παρακάτω παραρτήματα και σχέδια:

Παραρτήματα :

Πίνακας Στοιχείων Πασσάλων

Σχέδια :

ΟΡ-ΟΔΟ 1.      Θέση έργου                                                         1:50.000

ΟΡ-ΟΔΟ 2.      Γενική οριζοντιογραφία                                         1:5.000

ΟΡ-ΟΔΟ 3.1-7   Οριζοντιογραφία                                                  1:1.000

ΟΡ-ΟΔΟ 4.1-5   Μηκοτομή ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ                                      1:1.000/1:100

ΟΡ-ΟΔΟ 5.1-12  ΤυπικΕΣ ΔιατομΕΣ ΟΔΟυ                                      1:50

ΟΡ-ΟΔΟ 6.      Διατομές κυριασ ΟΔΟΥ                                          1:200

ΟΡ-ΟΔΟ 7.1-5   Διάγραμμα επικλίσεων                                          1:1000/1:2

ΟΡ-ΟΔΟ 8.1-3   Οριζοντιογραφία  ΚΟΜΒΩΝ                                    1:500

ΟΡ-ΟΔΟ 9.      ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΕΥΤΕΡ. ΟΔΩΝ                                   1:1.000/1:100

ΟΡ-ΟΔΟ 10. 1-3 ΤΥΠΙΚεσ ΔΙΑΤΟΜεσ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔων ΟΧΕΤων            1:50/1:25/1:20

ΟΡ-ΟΔΟ 11.    ΤΥΠΙΚεσ ΔΙΑΤΟΜεσ ΣΩΛΗΝΩΤων ΟΧΕΤων                1:20

ΟΡ-ΟΔΟ 12.    λεπτομερειεσ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔων ΟΧΕΤων                       1:100

ΟΡ-ΟΔΟ 13.    λεπτομερειεσ ΣΩΛηΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤων                          1:50

ΟΡ-ΟΔΟ 14.    ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ                             -

ΟΡ-ΟΔΟ 15.    ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ                                   1:20

 

 Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η ομάδα σύνταξης της οριστικής μελέτης οδοποιίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου :

Α/Α

      Ονοματεπώνυμο

    Τίτλος Σπουδών-Ειδικότητα

        Προτεινόμενη Θέση – Αρμοδιότητες – Καθήκοντα

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 10)

1

Σπύρος Φράγκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

     Νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης

     Συντονιστής έργου και Εκτέλεσης Σύμβασης

     Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης της μελέτης συγκοινωνιακών έργων.

     Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραδοτέων της συνολικής μελέτης και της συμβατότητας αυτής με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις

     Τακτική επικοινωνία με τον Εργοδότη, για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της Σύμβασης, την χάραξη πολιτικής, κλπ., λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ Εργοδότη, εμπλεκομένων φορέων και Ομάδας Μελέτης και όντας υπεύθυνος για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων.

     Συντονισμός μεταξύ των Ομάδων Έργου και του λοιπού υποστηρικτικού μηχανισμού ώστε να παρέχονται εμπρόθεσμα και αξιόπιστα παραδοτέα. Ο Συντονιστής, τόσο στην ενεργοποίηση της σύμβασης όσο και σε κάθε δράση, κινητοποιεί τα μέλη της Ομάδας, ορίζει αρμοδιότητες στελεχών για κάθε δράση και εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου και της σύμβασης, κινητοποιεί και επί πλέον επιστημονικό προσωπικό.

     Επίβλεψη διαχείρισης της αλληλογραφίας (εισερχόμενα και εξερχόμενα) σχετικά με την σύμβαση και λήψη αποφάσεων για ενέργεια, κοινοποίηση και αποστολή αυτής. Επιπλέον ο Συντονιστής θα είναι ο αποδέκτης και των εντολών του Εργοδότη.

     Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων

     Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις που ορίζονται από τον Εργοδότη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

     Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

     Προΐσταται των εσωτερικών συσκέψεων της ομάδας μελέτης, τόσο κατά την έναρξη των δράσεων (σχεδιασμός δράσης) όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης.

     Υπεύθυνος δράσης μελέτης κόμβων

     Υπεύθυνος για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης (Προϋπολογισμού έργων).

2

Γιώργος Φράγκος

Πολιτικός Μηχανικός

Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης της μελέτης συγκοινωνιακών έργων.

Υπεύθυνος δράσης για την εκπόνηση της μελέτης Οδοποιίας.

Υπεύθυνος δράσης μελέτης σήμανσης - ασφάλισης

3

Χαράλαμπος Παπαθεοδώρου

Πολιτικός Μηχανικός

Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης της μελέτης συγκ.

Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης Οδοποιίας.

Συμμετοχή στη μελέτη κόμβων

Συμμετοχή στη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

Προμετρητικά στοιχεία

4

Γαρυφαλλιά Κώτσια

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης της μελέτης συγκοινωνιακών έργων.

Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης Οδοποιίας.

Συμμετοχή στη μελέτη κόμβων

Συμμετοχή στη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

Προμετρητικά στοιχεία

Σχεδιαστική υποστήριξη

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης στην οποία αφορά η παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί η Μελέτη του έργου με τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΖΑΧΑΡΩ-ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ».

Το έργο του οποίου προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός σχεδιάζεται στο νότιο τμήμα του Νομού Ηλείας. Αναφορικά με το αντικείμενο κατά καλούμενη κατηγορία σύμφωνα με την προκήρυξη και ειδικότερα προς το τεύχος τεχνικών δεδομένων σε συνδυασμό με το τεύχος απαιτούμενων δαπανών, αυτό θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Μελέτη τοπογραφίας, με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης ζώνης χαράξεως της οδού σε μήκος περίπου 1,7 km, συμπληρωματικές αποτυπώσεις λόγω τροποποίησης της χαράξεως στα 6,0 km, τους απαραίτητους τριγωνισμούς και πολυγωνομετρίες, τις κτηματογραφήσεις και τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.
 • Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων, με αντικείμενο τη μελέτη οδοποιίας σε δύο στάδια (προμελέτη και οριστική μελέτη) για τα νέα τμήματα και επανυποβολή της υφιστάμενης οριστικής μελέτης για το συνολικό έργο (λόγω αλλαγών από γεωτεχνικούς κλπ λόγους), προμελέτη και οριστική μελέτη ισόπεδων κόμβων και τη μελέτη σήμανσης - ασφάλισης των κόμβων.
 • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, με αντικείμενο τη μελέτη ηλεκτροφωτισμού των κόμβων.
 • Μελέτη Υδραυλικών Έργων, με αντικείμενο τη προμελέτη και την οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού και τις μελέτες 9 οχετών σωληνωτών και κιβωτοειδών.
 • Περιβαλλοντική Μελέτη, με αντικείμενο την εκπόνηση της προμελέτης και της οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Γεωλογική Μελέτη, με αντικείμενο τις γεωλογικές χαρτογραφήσεις, τις γεωλογικές μηκοτομές - τομές και τα τεύχη της γεωλογικής μελέτης.
 • Γεωτεχνική Μελέτη, με αντικείμενο την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών ήτοι 5 γεωτρήσεων (μήκους 100m) και 5 ερευνητικών φρεάτων (όγκου 20μ3), την αξιολόγηση των ως άνω ερευνών, τις μελέτες θεμελίωσης οδοστρώματος και αποκατάστασης κατολισθήσεως.
 • Μελέτη Τεχνικών Έργων, με αντικείμενο την στατική μελέτη των τοίχων αντιστήριξης που θα απαιτηθούν (προεκτιμώμενης επιφάνειας 2.200 m2).
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και συγκεκριμένα του Προϋπολογισμού Έργου (λοιπά τεύχη θα συνταχθούν από την Υπηρεσία)

Η παρούσα Οριστική μελέτη εκπονήθηκε επί τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτύπωσης ζώνης διάβασης της οδού κλίμακας 1:1.000.

Επίσης έγιναν αναγνωρίσεις επί τόπου καθώς και συσκέψεις με την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα μελέτη οδοποιίας αφορά την κατασκευή των χωματουργικών έργων, της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών, των μικρών τεχνικών έργων, των τοίχων αντιστήριξης, των συρματοκιβωτίων και της πασσαλοσυστοιχίας.

Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της Μελέτης υποβάλλονται τα παρακάτω σχέδια και τεύχη: 

 • Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:1.000 και 1:500 , στις οποίες περιλαμβάνεται η  Κύρια οδός, το Παράπλευρο και Κάθετο Οδικό Δίκτυο με όλα τα απαραίτητα  διευκρινιστικά στοιχεία.
 • Μηκοτομές σε κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη.
 • Διατομές Οδοποιίας σε κλίμακα 1:200.
 • Τυπικές Διατομές σε κλίμακα 1:50.
 • Διαγράμματα επικλίσεων σε κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και  1:2 για τα ύψη.
 • Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Εργασιών.
 • Η παρούσα Τεχνική Έκθεση.

 

3. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η προς μελέτη οδός αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της επαρχιακής οδού 7 του Νομού Ηλείας (Αριθμ. 10399/680/08 - ΦΕΚ 106 ΑΑΠ20-3-2008). Η προτεινόμενη βελτίωση της εν λόγω οδού, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Ηλείας, έχει ως αφετηρία την Επαρχιακή οδό Ζαχάρως – Αρήνης μετά την γέφυρα του ρέματος «Μποκαρίνος» και 260 m πριν από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό 7. Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης οδού είναι 6.925,59 μ και πέρας έχει την είσοδο του οικισμού Μακίστου.

Κοντινότεροι οικισμοί είναι κατά σειρά (από δυτικά προς ανατολικά): Αρήνη 1,5 χλμ ΑΝΑ, Αρτέμιδα 200 μ Β και Μάκιστος στο τέλος του προς μελέτη οδικού τμήματος.

Συγκεκριμένα το προς μελέτη έργο σχεδιάζεται στο Δήμο Ζαχάρως για τη βελτίωση του οδικού άξονα προς τις δύο τοπικές κοινότητες Αρτέμιδας και Μακίστου. Ο Δήμος Ζαχάρως συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ζαχάρως και Φιγαλείας, συνολικής έκτασης 275,65 τ.χλμ. και πληθυσμού 8.953 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ (έτος 2011). Η Δημοτική Ενότητα Ζαχάρως περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες: Ζαχάρω, Αγίου Ηλία, Ανηλίου, Αρήνης, Αρτέμιδας, Γιαννιτσοχωρίου, Κακοβάτου, Καλιδόνας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλιάς, Μίνθης, Νεοχωρίου, Ξηροχωρίου, Πρασιδακίου, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου (Τρυπών).

 

4. γεωτεχνικα δεδομενα - διαμορφωσεισ

Οι διαμορφώσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη (κλίσεις πρανών ορυγμάτων-επιχωμάτων, διαμορφώσεις ορυγμάτων)  είναι σύμφωνες με αυτά που προέβλεπε η Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη και συνίστανται συνοπτικά στα παρακάτω:

 • Διαμορφώσεις επιχωμάτων (βλ. Κεφ. 7)

Τα πρανή των επιχωμάτων διαμορφώθηκαν με κλίσεις 2:3 και 1:3.  

 • Διαμορφώσεις ορυγμάτων (βλ. Κεφ. 7)
 • Τα πρανή των ορυγμάτων διαμορφώθηκαν με κλίσεις 1:1,5 και 1:2,5 (χ.θ.2+425~χ.θ. 2+445).
 • Στην χιλιομετρική θέση από Χ.Θ. 1+930 ~ Χ.Θ 2+040 γίνεται απομάκρυνση υλικών που προέρχονται από ολίσθηση, εδαφορροή και έκχυση εδαφικών μαζών από την περιοχή του πρανούς. Τα υλικά αυτά είναι ακατάλληλα και πρέπει να απομακρυνθούν. Τα πρανή των ορυγμάτων διαμορφώθηκαν με κλίσεις 1:20 αριστερά και 1:5 δεξιά της οδού.
 • Για ορύγματα με Η > 4,50 m και με κλίση πρανών 1:1,5 κατασκευάζονται μπαγγίνες πλάτους 4 μ. 
 • Εξυγιάνσεις

Όπου απαιτείται γίνεται απομάκρυνση χαλαρού υλικού με αναβαθμούς αγκύρωσης και γίνεται επαναπλήρωση με κοκκώδες υλικό μεγέθους κόκκων έως 200mm.

Για τη θεμελίωση του οδοστρώματος προτείνεται να κατασκευαστεί στρώση εξυγίανσης από την Χ.Θ. 0+070 έως την Χ.Θ. 4+100 πάχους 60 cm και από τις Χ.Θ. 4+100 ~ την Χ.Θ. 5+995 και Χ.Θ. 6+150 ~ την Χ.Θ. 6+925,59 (πέρας) πάχους 30 cm.

Στο τμήμα από Χ.Θ. 5+995 ~ Χ.Θ. 6+150  προτείνεται να κατασκευαστεί στρώση εξυγίανσης πάχους 2,00 m.

Στη σκάφη εξυγίανσης διαστρώνεται κοκκώδες υλικό ομοιόμορφης κοκκομετρικής διαβάθμισης, μεγίστου κόκκου 3΄΄, απηλλαγμένο λεπτόκοκκου κλάσματος, με διερχόμενο από το κόσκινο Νο.200 < 10%, π.χ. θραυστά σκύρα, λιθοσύντριμμα, φυσικό κροκαλοχάλικο. Το υλικό εξυγίανσης πρέπει να αποτελείται από σκληρά, υγιή ανθεκτικά τεμάχια και να συμπυκνώνεται με δονητικό οδοστρωτήρα μέχρι αρνήσεως.

Στις χιλιομετρικές θέσεις από Χ.Θ. 0+265 ~ Χ.Θ. 0+640 και από Χ.Θ. 1+080 ~ Χ.Θ.1+175 προτείνεται η τοποθέτηση στραγγιστήριας κλίνης από κροκαλοχάλικα πάχους 0,40μ ενώ στο τμήμα από από Χ.Θ. 5+990 ~ Χ.Θ. 6+150 προτείνεται η τοποθέτηση στραγγιστήριας κλίνης από κροκαλοχάλικα πάχους 0,50μ.

 • Πασσαλοσυστοιχία

Στην περιοχή Διατ. Ω’4 (Χ.Θ. 0+526) ~ Διατ. 27 (Χ.Θ. 0+586) ανάντι,  η ευστάθεια της διατομής δεν είναι επαρκής για την περίπτωση στατικής φόρτισης, ενώ είναι οριακά επαρκής για την περίπτωση εφαρμογής σεισμικής δράσης. Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας της διατομής ελέγχου αλλά και τον περιορισμό των εκδηλωθεισών μετακινήσεων, προτείνεται να κατασκευαστεί πασσαλοσυστοιχία στη στέψη του πρανούς αποτελούμενη από φρεατοπασσάλου μήκους L = 12,50 m, διαμέτρου D = 0.80 m, οπλισμένους έναντι κάμψης με 20Æ14 και με σπείρα δίτμητων συνδετήρων Æ10/20. Η διάταξη αυτή της πασσαλοσυστοιχίας εξασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια τόσο για περίπτωση στατικής φόρτισης όσο για την περίπτωση εφαρμογής σεισμικής δράσης κατά EAK – 2000. Η πασσαλοσυστοιχία προτείνεται να εφαρμοσθεί σε συνολικό μήκος 56 m περίπου.

Στην περιοχή Διατ. Ω’7 (Χ.Θ. 0+746) ~ Διατ. Δ8 (Χ.Θ. 0+813) ανάντι,  η ευστάθεια της διατομής δεν είναι επαρκής για την περίπτωση στατικής φόρτισης, ενώ είναι οριακά επαρκής για την περίπτωση εφαρμογής σεισμικής δράσης. Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας της διατομής ελέγχου αλλά και τον περιορισμό των εκδηλωθεισών μετακινήσεων, προτείνεται να κατασκευαστεί πασσαλοσυστοιχία στη στέψη του πρανούς αποτελούμενη από φρεατοπασσάλου μήκους L = 10 m, διαμέτρου D = 0.80 m, οπλισμένους έναντι κάμψης με 20Æ25 και με σπείρα δίτμητων συνδετήρων Æ12/25. Η διάταξη αυτή της πασσαλοσυστοιχίας εξασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια τόσο για περίπτωση στατικής φόρτισης όσο για την περίπτωση εφαρμογής σεισμικής δράσης κατά EAK – 2000. Η πασσαλοσυστοιχία προτείνεται να εφαρμοσθεί σε συνολικό μήκος 68 m περίπου.

Η μελέτη ευστάθειας των πρανών και η εφαρμογή των πασσαλότοιχων έχει εκπονηθεί από τον Δρ. Π. Παπακυριακόπουλο στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης της Ν.Α. Ηλείας με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο και λοιπών ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου στον Νομό Ηλείας» (2003-2004).

 

5. τεχνικη περιγραφη του εργου

Η οδός από την Επαρχιακή οδό Ζαχάρω – Αρήνη προς Αρτέμιδα και Μάκιστο είναι σήμερα σε κακή κατάσταση, κυρίως λόγω των έντονων κατολισθητικών φαινομένων (την τελευταία 20ετία), που εντάθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Η υφιστάμενη οδός έχει προβληματικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, είναι κακής βατότητας, μερικώς ασφαλτοστρωμένη, μη σταθερής διατομής και απαιτείται βελτίωση καθώς και εφαρμογή σύχρονης διατομής σύμφωνη με τις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

5.1 Γενικός σχεδιασμός του έργου

Ο σχεδιασμός των προς μελέτη έργων της οδού – (αντικείμενο της μελέτης συγκοινωνιακών έργων) - γίνεται με βάση τις παρακάτω οδηγίες και κανονισμούς.

 • Τις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Τους Γερμανικούς Κανονισμούς RASL-1 του 1984.
 • Τις προδιαγραφές A.A.S.H.O. του Υπουργείου Δημοσίων Εργων – ΗΠΑ.
 • Την εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ με α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006 περί εξορθολογισμού και τυποποίησης των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με το Τ.Τ.Δ. η προβλεπόμενη διατομή είναι η διατομή τύπου β2, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Δ, µε πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας 2, µε πλάτος πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεως οχημάτων 0,75 m µε βασικό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,50 m, µε πρόσθετο πλάτος λωρίδας λόγω αντίθετης κατεύθυνσης 0,25 m δηλαδή συνολικό πλάτος λωρίδας 3,75 m. Συνοπτικά τα στοιχεία της διατομής της οδού είναι:

 • Τύπος διατοµής:                                              β2
 • Επιφάνεια κυκλοφορίας:                                  ενιαία
 • Λωρίδες κυκλοφορίας:                                    2
 • Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας:                         3,75 m
 • Πλάτος λωρίδας καθοδήγησης:                         0,25 m
 • Πλάτος οδοστρώµατος:                                    8,00 m
 • Πλάτος καταστρώματος (μικτή διατομή):            11,50 m (1,6+4 ~ 4+0,9+1)
 • Πλάτος ερείσµατος:                                         1,60 m
 • Τριγωνικό ρείθρο:                                           0,90 m
 • Ζώνη άρσης καταπτώσεων (ΖΑΚ):                    1,00 m

 

5.2 Διατομή

Κατηγορία οδού

Ve

minq

maxq

minΔs

maxΔs

AIV

50 km/h

2,5 %

8 (9)% σε πεδινά

7% σε λοφώδη,ορεινά

0,1 α

 

 

0,50 α για α<4μ

2,0 για α>4μ

 

όπου:       Ve        :     ταχύτητα μελέτης

               q          :     τιμή επίκλισης

               Δs        :     τιμή πρόσθετης κλίσης οριογραμμών

όπου α[μ] = απόσταση της οριογραμμής από τον άξονα περιστροφής

 

Τα τυπικά σχέδια των διατομών καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία (πάχη και υλικά στρώσεων, τη διάταξη φρεατίων, ρείθρων, στηθαίων κτλ.) και τις ανάλογες επεξηγήσεις και παρουσιάζονται στα σχέδια α/α ΟΡ-ΟΔΟ 5.1-12.

Οι μεταβολές στα πλάτη των διατομών (που έχουν σχέση με την μείωση ή αύξηση της λειτουργικής ικανότητας της οδού) γίνονται κατά κανόνα σε περιοχές κόμβων.

Στους κλάδους των ισόπεδων κόμβων Κ2, Κ3 εφαρμόστηκε διατομή με λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ ανα κατεύθυνση, έρεισμα πλάτους 1,60μ και τριγωνικό ρείθρο πλάτους 0,90μ.

Στους προτεινόμενους δρόμους σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο αλλά και στους δρόμους πρόσβασης εφαρμόστηκε διατομή συνολικού πλάτους 5,00μ για καλύτερη συναρμογή.

 

5.3 Οριζοντιογραφία της οδού

 Η χάραξη της οριζοντιογραφίας της οδού γίνεται σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Χ, κεφ.7. Τα προτεινόμενα γενικά στοιχεία της οδού είναι:

Κατηγορία οδού

Ve

min A

max L

min L

minR

AIV

50 km/h

30m

1.000m

300m

πεδινό

λοφώδες - ορεινό

80

95

όπου:     Ve           :     ταχύτητα μελέτης

               minR      :     ελάχιστο μήκος ακτίνας

              minA     :    ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς

                L             :    μήκος ευθυγραμμίας

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της κύριας οδού σχεδιάστηκε σε επίπεδο Οριστικής μελέτης με (48) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν γενικά αλληλουχία καμπυλών, παράμετρο κλωθοειδούς (Α) κυμαινόμενη  με παρεκκλίσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά την οριζοντιογραφική χάραξη της οδού απαιτήθηκαν ισχυρές παρεκκλίσεις για λόγους εναρμονισμού με τη γεωμορφολογία και για την αποφυγή έντονων παρεμβάσεων στο περιβάλλον.

 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Κ1

295006.746

4153012.063

 

 

 

Κ2

295052.949

4153045.345

60

47,547

0

Κ3

295234.518

4152887.383

300

45,558

0

Κ4

295452.655

4152791.387

90

111,118

85,539

Κ5

295529.960

4152885.981

90

10,975

30

Κ6

295584.017

4152936.655

30

44,97/33,34

27,386/0

Κ7

295534.697

4152981.547

30

33,34/44,97

0/27,386

Κ8

295479.211

4152909.923

45

31,52

0

Κ9

295410.679

4152931.903

50

40,384

36,194

Κ10

295388.940

4153010.454

55

41,027

40,28

Κ11

295435.481

4153076.589

50

21,017

28,983

Κ12

295444.996

4153154.980

50

57,882

41,833

Κ13

295565.719

4153168.210

90

35,331

50

Κ14

295660.107

4153229.429

120

16,794

40

Κ15

295773.592

4153278.358

140

38,464

60

Κ16

295963.290

4153287.033

110

96,287

90

Κ17

296310.329

4153856.520

70

53,633

53,572

Κ18

296259.045

4154007.553

80

105,859

71,442

Κ19

296461.114

4154100.082

120

38,541

60

Κ20

296580.520

4154227.027

130

73,465

90

Κ21

296620.847

4154534.901

180

26,974

60

Κ22

296613.182

4154667.572

150

50,726

70

Κ23

296656.686

4154772.721

90

36,552

46,476

Κ24

296755.358

4154847.301

80

86,63

68,702

Κ25

296706.354

4155006.916

120

21,821

40

Κ26

296599.496

4155181.595

85

170,008

85

Κ27

296816.001

4155223.057

80

46,278

50

Κ28

296961.130

4155412.562

120

56,028

70

Κ29

297168.580

4155486.550

100

60,586

67,082

Κ30

297231.056

4155599.481

95

67,738

65,746

Κ31

297411.989

4155633.814

150

21,519

50

Κ32

297578.123

4155635.849

180

63,473

90

Κ33

297737.697

4155714.686

110

28,616

50

Κ34

297823.054

4155797.380

100

57,583

65

Κ35

297957.637

4155807.430

90

53,762

55

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Κ36

298052.538

4155915.484

100

58,339

60

Κ37

298414.137

4155946.895

150

21,737

50

Κ38

298512.991

4155973.702

1000

28,184

0

Κ39

298606.359

4155993.452

120

43,116

60

Κ40

298717.718

4156081.264

100

81,743

80

Κ41

298844.684

4156049.680

100

34,714

50

Κ42

299011.789

4156082.234

120

24,746

50

Κ43

299125.774

4156077.096

100

39,92

50

Κ44

299230.474

4156132.806

50

3,351

0

Κ45

299305.193

4156160.517

30

42,104

0

Κ46

299306.527

4156101.266

50

8,560

0

Κ47

299321.076

4156062.803

50

11,004

0

Κ48

299381.318

4156003.691

 

 

 

όπου          Κi           :  κορυφή πολυγωνικής

                   Ri(m)     :  οριζοντιογραφική ακτίνα

                   Τi(m)     :  μήκος εφαπτομένης

                   Α           :  παράμετρος κλωθοειδούς 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της δευτερεύουσας οδού του κόμβου Κ2 (Χ.Θ. 4+100) σχεδιάστηκε με (3) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕΥΤ. ΟΔΟΥ κομβου Κ2

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

ΣΚ1

296822.584

4155287.945

 

 

 

ΣΚ2

296865.508

4155336.081

20

17,893

0

ΣΚ3

296889.513

4155319.047

 

 

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της δευτερεύουσας οδού του κόμβου Κ3 (Χ.Θ. 5+480) σχεδιάστηκε με (3) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕΥΤ. ΟΔΟΥ κομβου Κ3

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Κ3_1

297990.184

4155934.273

 

 

 

Κ3_2

298022.872

4155928.983

100

10,831

0

Κ3_3

298065.516

4155912.137

 

 

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη των προτεινόμενων παραδρόμων σύνδεσης της κύριας οδού με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην Χ.Θ. 3+000 εκατέρωθεν της οδού σχεδιάστηκε με  τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ 1 αναντι

Μήκους 73,78 μ - Χ.Θ. 3+000

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

SΚ118_21

296590.446

4154487.902

 

 

 

SΚ118_22

296595.461

4154414.288

 

 

 

 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ 1 καταντι

Μήκους 77,67 μ - Χ.Θ. 3+000

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

SΚ118_1

296639.072

4154488.988

 

 

 

SΚ118_2

296615.614

4154414.941

 

 

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της προτεινόμενης σύνδεσης της κύριας οδού με  υφιστάμενη δημοτική οδό προς τον οικισμό Αρτέμιδα, στην Χ.Θ. 4+697,38 ανάντι της οδού σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε με (3) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ αναντι

Μήκους 30,28 μ - Χ.Θ. 4+697,38

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Κ171

297372.955

4155630.479

 

 

 

Κ172

297370.370

4155643.555

50

5,772

0

Κ173

297370.960

4155660.549

 

 

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της προτεινόμενης σύνδεσης της κύριας οδού με  προτεινόμενη πρόσβαση σε υφιστάμενη οικία, στην Χ.Θ. 5+582,62 κατάντι της οδού σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε με (5) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ καταντι

Μήκους 79,57 μ - Χ.Θ. 5+582,62

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Κ1971

298171.370

4155921.79

 

 

 

Κ1972

298172.132

4155913.017

10

8,662

0

Κ1973

298151.843

4155908.272

50

3,898

0

Κ1974

298119.854

4155905.896

50

4,337

0

Κ1975

298099.559

4155900.775

 

 

 

Η οριζοντιογραφική διάταξη της προτεινόμενης σύνδεσης της κύριας οδού με  προτεινόμενη πρόσβαση σε υφιστάμενη οικία, στην Χ.Θ. 6+075 ανάντι της οδού σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε με (4) κορυφές της πολυγωνικής με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ αναντι

Μήκους 106,47 μ - Χ.Θ. 6+075

Κορυφή

Χ

Υ

R(m)

T(m)

A

Α41

298644.020

4156028.244

 

 

 

Α42

298638.246

4156035.881

11

9,392

0

Α43

298582.723

4156006.270

50

17,773

0

Α44

298544.807

4156010.889

 

 

 

 

5.4 Μηκοτομή της οδού

Τα προτεινόμενα μηκοτομικά στοιχεία της οδού είναι:

Κατηγορία οδού

Ve

maxS

minR κυρτής

minR κοίλης

AIV

50 km/h

 8(10)%

800 m

1.350 m

όπου:     Ve           :     ταχύτητα μελέτης

              maxS      :     μέγιστη τιμή κατά μήκος κλίσης

               minR      :     ελάχιστο μήκος ακτίνας

 

Ορατότητα

Κατηγορία οδού

Ve

minSh

minSu

minSd

AIV

50 km/h

50 m

-

190 m

όπου:      Ve        :     ταχύτητα μελέτης

               minSh  :     ελάχιστο μήκος ορατότητας για στάση

               minSu  :     ελάχιστο μήκος ορατότητας για προσπέραση

               minSd  :     ελάχιστο μήκος ορατότητας για απόφαση

 

Η χάραξη της Κύριας οδού σε μηκοτομή σχεδιάστηκε σε επίπεδο Οριστικής μελέτης με (14) σημαίες με τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΣΗΜΑΙΑ

Χ.Θ.

R(m)

T(m)

f(m)

s(%)

 

0+000,00

 

 

 

8,652

Σ1

0+502,753

30.000

175,548

0,514

7,482

Σ2

1+609,403

12.000

132,853

0,735

9,696

Σ3

2+048,139

10.000

300,653

4,52

3,683

Σ4

2+883,253

6.000

209,385

3,654

-3,296

Σ5

3+307,973

4.100

214,854

5,63

7,184

Σ6

3+982,809

18.500

85,158

0,196

6,264

Σ7

4+354,773

7.500

105,416

0,741

3,453

Σ8

4+734,042

0

0

0

2,327

Σ9

5+254,946

13.000

180,688

1,256

5,107

Σ10

5+775,063

6.800

230,373

3,902

-1,669

Σ11

6+438,096

3.500

89,048

1,133

-6,757

Σ12

6+603,466

4.500

19,093

0,041

-5,908

Σ13

6+726,697

4.500

38,314

0,163

-4,206

Σ14

6+857,096

1.000

11,319

0,064

-1,942

 

6+925,59

 

 

 

 

 όπου               Σi :     κορυφή πολυγωνικής μηκοτομής

                   Χ.Θ.:      η χιλιομετρική θέση της κορυφής

                   Ri(m):   ακτίνα κατακόρυφου τόξου προσαρμογής

                   Τi(m):    μήκος εφαπτομένης (μετρούμενο οριζοντίως)

                   fi(m):    βέλος

                   s(%):     κλίση

 

5.5 Η χάραξη της οδού 

5.5.1 Περιγραφή

Η χάραξη της οδού παρουσιάζεται στις οριζοντιογραφίες με κλίμακα 1:50.000, 1:5.000 και 1:1.000 με κόκκινο χρώμα, έχει ως αφετήρια την Επαρχιακή οδό Ζαχάρως – Αρήνης μετά την γέφυρα του ρέματος «Μποκαρίνος» και 260 m πριν από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό Ζαχάρως – Πλατιάνας (Επ. Οδός 7).

Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης οδού είναι 6.925,58 μ και πέρας έχει την είσοδο του οικισμού Μακίστου.

Για το τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+050 ακολουθείται ο υφιστάμενος δρόμος

της επαρχιακής οδού Ζαχάρως – Πλατιάνας, ενώ για το τμήμα από Χ.Θ. 0+050 έως Χ.Θ. 2+100 προτείνεται νέα χάραξη και οριζοντιογραφικά χαρακτηρίζεται από εναλλαγή ευθυγραμμιών και καμπύλων, συχνά μικρών ακτίνων απορριπτέων από τους κανονισμούς οδοποιίας εξαιτίας του έντονου ανάγλυφου. Στην Χ.Θ. 0+720 σχεδιάζεται ελιγμός για τον εναρμονισμό της χάραξης με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Η κατά μήκος χάραξη κυμαίνεται σε υψηλές τιμές εντός προδιαγραφών (i=8,65%)  στα πρώτα 500 μ  -  7,48%  μέχρι την Χ.Θ. 1+610 και imax= 9,70% μέχρι την Χ.Θ. 2+048. 

Έτσι και η οριζοντιογραφική χάραξη για το τμήμα αυτό βελτιώνει τις υπάρχουσες συνθήκες με χρήση κυκλικών τόξων και κλωθοειδών που παρεκκλίνουν όμως από τις προδιαγραφές για την επιλεχθείσα κατηγορία οδού (κορυφές Κ5 – Κ12).

Στην Χ.Θ. 0+162 σχεδιάζεται ο κόμβος Κ1 ως ισόπεδος τρισκελής κόμβος με λοξότητα αλλά και με ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και συνδέεται με την υφιστάμενη Επαρχ. Οδό Ζαχάρως – Αρήνης που οδηγεί στον οικισμό Αρήνης. 

Στο τμήμα αυτό με την αλλαγή της χάραξης θα αποφευχθούν οι αστοχίες της υφιστάμενης οδού που έχουν επιδεινωθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Συγκεκριμένα στο τμήμα από Χ.Θ. 1+100 έως Χ.Θ. 1+300 έχουν εκδηλωθεί ερπυστικές κινήσεις σε αργιλομαργαϊκούς σχηματισμούς και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για να μην εξελιχθεί το φαινόμενο σε ολίσθηση του πρανούς. Επίσης το οδόστρωμα εμφανίζεται ρωγματωμένο ή και κατεστραμμένο κυρίως στο κατάντι πρανές και οι αστοχίες αυτές οφείλονται κυρίως στη δράση του νερού καθώς δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα αποστραγγιστικά μέτρα.

Από την Χ.Θ. 0+940 ~ Χ.Θ. 1+170 έχουμε μεγάλα ορύγματα με κλίσεις πρανών υ:β=1:1,5 και αναβαθμούς για Η > 4 μ με μπαγγίνα πλάτους 4 μ.

Από την Χ.Θ. 2+100 έως την Χ.Θ. 3+150 η προτεινόμενη χάραξη εφαρμόζεται επί της υφιστάμενης οδού με μικρή κατά μήκος κλίση 3,68%, με μεγάλα ορύγματα με κλίσεις πρανών υ:β=1:1,5 και αναβαθμούς για Η > 4 μ με μπαγγίνα πλάτους 4 μ στην Χ.Θ. 2+900, ενώ από την Χ.Θ. 3+070 ~Χ.Θ. 3+430 έχουμε μεγάλα επιχώματα με κλίσεις πρανών υ:β=2:3.

Από την Χ.Θ. 3+150 έως την Χ.Θ. 3+500 η οδός θα ακολουθήσει νέα χάραξη για βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά και λόγω καλύτερων εδαφικών συνθηκών με μέγιστη μηκοτομική κλίση 7,18%.

Στο τμήμα από την Χ.Θ. 3+500 έως την Χ.Θ. 4+100 η χάραξη ακολουθεί την οριζοντιογραφία της υφιστάμενης οδού (με μικροβελτιώσεις) με κατά μήκος κλίση 7,18% και 6,24%. Στη Χ.Θ. 4+100 κατασκευάζεται ο ισόπεδος τρισκελής κόμβος Κ2 για την σύνδεση της υπό μελέτη οδού με την 1η είσοδο για τον οικισμό της Αρτέμιδας.

Στην Χ.Θ. 3+800 με την κορυφή Κ26 (R = 85μ) βελτιώνουμε την χάραξη και απομακρυνόμαστε από τον τόπο θυσίας των θυμάτων των πυρκαγιών του 2007. Όμως στις Χ.Θ. 3+720 και 3+950 προβλέπεται να γίνει συναρμογή της προς μελέτη οδού με την υφιστάμενη με σκοπό την δυνατότητα επίσκεψης στους χώρους των μνημείων των θυμάτων. 

Από την Χ.Θ. 4+100 έως την Χ.Θ. 5+480 η χάραξη ακολουθεί την οριζοντιογραφία της υφιστάμενης οδού (με τοπικές τροποποιήσεις) με την κατά μήκος κλίση να κυμαίνεται από 2,32% ~ 5,10%. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα από Χ.Θ. 5+070 έως την Χ.Θ. 5+350 λόγω του γεγονότος ότι η υφιστάμενη οδός στο τμήμα αυτό εδράζεται  μέσα σε κορήματα και παρατηρήθηκαν αστοχίες. Για τη διάβαση των υδατορεμάτων απαιτείται η κατασκευή σειράς μικρών τεχνικών έργων (κυρίως σωληνωτών οχετών). Στη Χ.Θ. 5+480 κατασκευάζεται ο ισόπεδος τρισκελής κόμβος Κ3 για την σύνδεση της υπό μελέτη οδού με την 2η είσοδο για τον οικισμό της Αρτέμιδας και στη Χ.Θ. 5+583 προτείνεται η σύνδεση της κύριας οδού με δρόμο πρόσβασης σε υφιστάμενη οικία.

Από τον κόμβο Κ3 έως την Χ.Θ. 6+925,58 (είσοδος οικισμού Μακίστου) όπου είναι και το τέλος της χάραξης, η υφιστάμενη οδός παρουσιάζει πολλά προβλήματα ευστάθειας και ρηγματώσεων. Η οριζοντιογραφική χάραξη του τμήματος αυτού ακολουθεί ως επι το πλείστον την υφιστάμενη Επαρχιακή οδό με κάποιες τοπικές βελτιώσεις (Χ.Θ. 5+650,  Χ.Θ. 5+750,  Χ.Θ. 5+850 ~ Χ.Θ. 6+300) προς αποφυγή των επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί. Η μηκοτομική κλίση σχεδιάζεται με τέσσερις κορυφές (σημαίες Σ11, Σ12, Σ13, Σ14) και μέγιστη κλίση imax = 6,76%, εξομαλύνοντας έτσι την υψομετρία της υφιστάμενης οδού. Στις Χ.Θ. 5+850 και 5+950 έχουμε μεγάλα ορύγματα με κλίσεις πρανών υ:β=1:1,5 ενώ απαιτούνται και οκτώ τεχνικά έργα για την διάβαση των υδατορεμάτων και της αποστράγγισης της οδού.

Τέλος καθ’ όλο το μήκος της χάραξης εξασφαλίζεται η μηκοτομική ορατότητα ενώ τα μεγάλα τόξα συναρμογής της μηκοτομικής χάραξης αποτρέπουν την οπτική μετατόπιση της οδού που θα δημιουργούσαν οι μικρές οριζοντιογραφικές καμπύλες.

Για την όσο το δυνατόν αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται έλεγχος των υφιστάμενων έργων και παράλληλα απαιτούνται πρόσθετα τεχνικά έργα για την ταχύτατη απορροή των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ζώνη του έργου (στραγγιστήρια, σωληνωτοί και κιβωτοειδείς οχετοί κλπ). Επίσης απαιτούνται τεχνικά έργα αντιστήριξης (φρεατοπάσσαλοι, σαραζανέτια, εξυγιάνσεις) - σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωλογικών, γεωτεχνικών υποστηρικτικών μελετών - στα οικονομικά πλαίσια της κατηγορίας οδού.

  

5.5.2 Κόμβοι

Για τη λειτουργικότητα του έργου σχεδιάστηκαν οι παρακάτω τρεις (3) ισόπεδοι κόμβοι σύνδεσης με την προτεινόμενη οδό.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Α/Α

Χ.Θ.

Σκοπιμότητα

Κ1

0+162

Σύνδεση οδού με επαρχιακή οδό Ζαχάρως-Αρήνης

K2

4+100

Σύνδεση οδού με 1η οδό προς Αρτέμιδα

K3

5+480

Σύνδεση οδού με 2η οδό προς Αρτέμιδα

 

 • Οι κόμβοι διαμορφώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (RAS-K, AASHTO, κτλ.) ως προς τον τύπο, τη μορφή, τις ορατότητες και την σήμανση.
 • Συντάσσονται αναλυτικές οριζοντιογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η υψομετρική διαμόρφωση της επιφάνειας κυκλοφορίας στη περιοχή των ισόπεδων κόμβων.
 • Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών κόμβων λαμβάνεται τουλάχιστον 140 m για ταχύτητα μελέτης 50 km/h αυξανόμενη γραμμικά έως 300 m για ταχύτητα 100 km/h, σύμφωνα με τις οδηγίες RAS-K.
 • Προβλέπονται κατά περίπτωση λωρίδες αναμονής και εξόδου με αριστερή στροφή σύμφωνα με τους αναμενόμενους φόρτους.
 • Τηρούνται τα απαιτούμενα πεδία ορατότητας κατά RAS-K για δεδομένη ταχύτητα.
 • Ελέγχεται εάν αποχετεύονται επαρκώς οι επιφάνειες των οδοστρωμάτων του κόμβου (δεν είναι αποδεκτό να δημιουργούνται θύλακες χαμηλών επιφανειών).
 • Οι στρογγυλεύσεις των γωνιών στους κόμβους των νησίδων και οι διαχωριστές (μορφής σταγόνας) του οδοστρώματος σχεδιάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς RAS-K.

 

5.5.3 Χωματουργικές εργασίες

Στο τεύχος των προμετρήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της οδού σε επίπεδο Οριστικής μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι :

 • Ακατάλληλα (m3) :             54.000
 • Ορύγματα (m3) :                 310.000
 • Επιχώματα (m3) :                212.000
 • Εξυγιάνσεις (m3) :              60.000

 

5.5.4 Οδοστρωσία

Οι στρώσεις οδοστρωσίας που προβλέπονται για την κύρια οδό καθώς και για το δευτερεύων δίκτυο μετά την ολοκλήρωση των γεωλογικών - γεωτεχνικών υποστηρικτικών μελετών είναι: 

Υπόβαση:  κατασκευή της υπόβασης σε μία στρώση μεταβλητού μέσου πάχους 0,10 m και μία στρώση υπόβασης σταθερού πάχους 0,10 m σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Βάση:         κατασκευή της βάσης σε δύο (2) στρώσεις από αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου συμπ. σταθερού πάχους 0,10 m εκάστη σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Τέλος κατασκευάζονται ερείσματα πλάτους 1,60μ εκατέρωθεν της κύριας οδού πάχους 0,10μ από θραυστό υλικό λατομείου συμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

 

5.5.5 Ασφαλτικά

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

*     Ασφαλτική προεπάλειψη, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-11-01.

*     Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπ. πάχους 0.05 μ σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

*     Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπ. πάχους 0.05 μ σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

*     Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

 

5.5.6 Τεχνικά έργα οδού

Το ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών υδατορευμάτων, κλπ καθιστά αναγκαία το σχεδιασμό αρκετών τεχνικών έργων είτε νέων, είτε αντικατάσταση υπαρχόντων, είτε επέκταση υπαρχόντων για την προστασία της οδού.

 

Τα τεχνικά έργα οριστικοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Όνομα

Τύπος

ΧΘ [m]

Διαστάσεις

παρατηρήσεις

TE1

Σωληνωτός

0+077,70

Φ1000

 

TE2

Σωληνωτός

0+126,31

Φ1000

 

TE3

Σωληνωτός

0+262,67

Φ1000

 

TE4

Σωληνωτός

0+640,18

Φ1000

υφιστάμενο

TE5

Σωληνωτός

0+869,28

Φ1000

 

TE6

Σωληνωτός

1+095,29

Φ1000

 

TE7

Σωληνωτός

1+245,90

Φ1000

 

TE8

Σωληνωτός

1+660,74

Φ1000

 

TE9

Σωληνωτός

1+840,18

Φ800

 

TE10

Σωληνωτός

2+296,50

Φ800

 

TE11

Σωληνωτός

2+738,76

Φ1000

υφιστάμενο

TE12

Σωληνωτός

3+241,00

Φ1000

 

TE13

Σωληνωτός

3+391,00

Φ1000

 

TE14

Σωληνωτός

3+704,50

Φ1000

υφιστάμενο

TE15

Σωληνωτός

3+800,50

Φ1000

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ2_1

TE16

Σωληνωτός

3+866,33

Φ1000

 

TE17

Πλακοσκεπής

4+094,00

2x2

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ2

TE18

Σωληνωτός

4+214,50

Φ1000

 

TE19

Πλακοσκεπής

4+366,88

b = 1 x h = 2

Υφιστάμενο Φ1000

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ2_2

TE20

Σωληνωτός

4+458,28

Φ1000

υφιστάμενο

TE21

Πλακοσκεπής

4+573,68

2x2

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ3

TE22

Σωληνωτός

4+694,50

Φ1000

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ3_1

TE23

Πλακοσκεπής

4+982,30

b = 1 x h = 2

Υφιστάμενο Φ1000

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ4

TE24

Σωληνωτός

5+045,60

Φ1000

υφιστάμενο

TE25

Σωληνωτός

5+148,00

Φ1000

Υφιστάμενο

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ4_2

TE26

Πλακοσκεπής

5+232,83

b = 3 x h = 3

Υφιστάμενο 3x4

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ5

Όνομα

Τύπος

ΧΘ [m]

Διαστάσεις

παρατηρήσεις

TE27

Σωληνωτός

5+468,50

Φ1000

υφιστάμενο

TE28

Πλακοσκεπής

5+719,50

2x2

Υφιστάμενο

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ5_1

TE29

Σωληνωτός

6+059,19

Φ1000

υφιστάμενο

TE30

Πλακοσκεπής

6+161,53

2x2

Υφιστάμενο

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ6

TE31

Σωληνωτός

6+196,10

Φ1000

υφιστάμενο

TE32

Πλακοσκεπής

6+475,80

b = 1 x h = 2

Υφιστάμενο 2x2

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ7_1

TE33

Πλακοσκεπής

6+647,60

b = 1 x h = 2

Υφιστάμενο 2x2

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ7_2

TE34

Πλακοσκεπής

6+758,86

2x2

Υφιστάμενο

Υδραυλικός έλεγχος διατομής με την παροχή σχεδιασμού της Λ7

 

Σε όλα τα τεχνικά που θα κατασκευαστούν θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να φροντίζει ανα τακτά χρονικά διαστήματα τον καθαρισμό των τεχνικών έργων  για την σωστή λειτουργία τους.

Οι διατομές των πλακοσκεπών οχετών σχεδιάστηκαν με βάση τις οδηγίες σύνταξης μελετών έργων οδοποιίας από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

 

5.5.7  Τοίχοι Αντιστήριξης

Επίσης εκτός από τα προαναφερόμενα τεχνικά έργα για την προστασία της οδού και των πρανών προβλέπονται κατ’ αρχήν οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα τοίχοι αντιστήριξης προεκτιμώμενου μήκους 879,00 μ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Όνομα

Μήκος [m]

ύψος [m]

Διατομές

ΤΑ0

10,00

5,70

(4)

ΤΑ1

20,00

3,50

(10) ~ (11)

ΤΑ2

70,00

6,00

(14) ~ (Τ3)

ΤΑ3

50,00

7,00

(20) ~ (21)

ΤΑ4

50,00

4,00

(24) ~ (Δ4)

ΤΑ5

152,00

5,00

(30) ~ (Α10)

ΤΑ6

21,00

4,70

(Α΄11) ~ (Α12)

ΤΑ7

79,00

5,00

(Α13) ~ (Α΄13)

ΤΑ8

10,00

4,00

(56)

Όνομα

Μήκος [m]

ύψος [m]

Χ.Θ.

ΤΑ9

20,00

4,70

(85) ~ (86)

ΤΑ10

20,00

6,00

(Ω20) ~ (Δ20)

ΤΑ11

35,00

4,00

(Ω΄31) ~ (Α΄31)

ΤΑ12

180,00

2,00

(171) ~ (178)

ΤΑ13

65,00

6,00

(Δ40) ~ (223)

ΤΑ14

(νέα μάντρα εκκλησίας)

36,00

1,90

(226) ~ (227)

ΤΑ15

46,00

4,00

(Ω43) ~ (237)

ΤΑ16

15,00

4,30

(Τ47)

Οι διατομές των τοίχων αντιστήριξης σχεδιάστηκαν με βάση τις οδηγίες σύνταξης μελετών έργων οδοποιίας από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η οριζοντιογραφική θέση των ΤΑ φαίνεται στα σχέδια οριζοντιογραφιών ΟΡ-ΟΔΟ 3.1-7 ενώ τα σχέδια λεπτομερειών παρουσιάζονται στην υποβληθείσα στατική μελέτη.

 

5.5.8  Συρματοκιβώτια

Επίσης εκτός από τα προαναφερόμενα τεχνικά έργα για την προστασία της οδού και των πρανών προβλέπονται κατ’ αρχήν τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα σαραζανέτια διαστάσεων 1μ x 1μ προεκτιμώμενου μήκους 738 μ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

Όνομα

Μήκος [m]

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

θεση

σ/κ 0

6,00

Τ2

Δ

σ/κ 1

66,00

Ω'4~27

Δ

σ/κ 2

57,00

Ω'4~27

Α

σ/κ 3

68,00

Ω'7~Δ8

Α

σ/κ 4

33,00

54~Δ16

Α

σ/κ 5

123,00

Δ26~Α27

Δ

σ/κ 6

24,00

179

Δ

σ/κ 7

57,00

Δ36~Α'36

Δ

σ/κ 8

157,00

217~Ω40

Δ

σ/κ 9

147,00

217~220

Α

Η οριζοντιογραφική θέση των συρματοκιβωτίων φαίνεται στα σχέδια οριζοντιογραφιών ΟΡ-ΟΔΟ 3.1-7.

 

5.5.9  Λοιπά συμπληρωματικά τεχνικά έργα

Τα όμβρια τόσο του καταστρώματος και των ορυγμάτων των πρανών όσο και των εξωτερικών λεκανών απορροής απορρέουν με έργα επιφανειακής απορροής (τάφρους αποχέτευσης, ρείθρα, τάφρους αποχέτευσης ποδός) σε υφιστάμενα τεχνικά έργα. Επομένως τα έργα που προτείνονται είναι τα εξής: 

o   Στο άκρο του οδοστρώματος εφαρμόζεται τριγωνική τάφρος (ρείθρο) από σκυρόδεμα πλάτους 0,90 ενώ η ζώνη άρσης καταπτώσεων έχει πλάτος 1μ.

o   Επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρος διαστάσεων 0,50*0,50 μήκους 176 μ στο πόδι του επιχώματος κατάντι από την διατομή Α21 έως το ΤΕ12 Χ.Θ. 3+241.

o   Επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρος διαστάσεων 0,50*0,50 μήκους 200 μ στο πόδι του επιχώματος ανάντι από την διατομή Α21 έως το ΤΕ12 Χ.Θ. 3+241.

o   Επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρος διαστάσεων 0,80*0,80 μήκους 6 μ στην έξοδο του ΤΕ19 Χ.Θ. 4+366,88.

o   Όλα τα τεχνικά έργα (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί) θα θεμελιωθούν σε μια στρώση εξυγίανσης πάχους 0,50μ. από κοκκώδες υλικό.

 • Στην Χ.Θ. 2+369,39 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με υφιστάμενο χωματόδρομο και ταυτόχρονα προτείνεται και δρόμος πρόσβασης, από σκυρόδεμα, σε υφιστάμενη οικία, λόγω της κατάργησης της πρόσβασης στην Χ.Θ. 2+318.
 • Στην Χ.Θ. 2+550,69 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με προτεινόμενη οδό σύνδεσης σε υφιστάμενο χωματόδρομο, λόγω της κατάργησης της πρόσβασης στον χωματόδρομο στην Χ.Θ. 2+600.
 • Στην Χ.Θ. 3+000, εκατέρωθεν της οδού προτείνονται οι παράδρομοι 1 και 2 μήκους 77,67μ και 73,78μ αντίστοιχα, από σκυρόδεμα, για την σύνδεση της κύριας οδού με υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους.
 • Στην Χ.Θ. 3+727 & Χ.Θ. 3+950 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με τη υφιστάμενη ασφάλτινη οδό με σκοπό την διατήρηση της πρόσβασης και παραμονής στο χώρο του μνημείου. Προτείνεται ανάντι της οδού εξομάλυνση του επιχώματος έως το επίπεδο του υφιστάμενου δρόμου και ο χώρος από την οριογραμμή του υφιστάμενου δρόμου έως το έρεισμα του νέου δρόμου να διαμορφωθεί ελεύθερα.
 •  Στην Χ.Θ. 4+697,38 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με υφιστάμενη δημοτική οδό προς τον οικισμό Αρτέμιδας.
 • Στην Χ.Θ. 5+582,62 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με προτεινόμενη οδό πρόσβασης, με άσφαλτο, σε υφιστάμενη οικία κατάντι, λόγω της κατάργησης της υφιστάμενης πρόσβασης στην Χ.Θ. 5+500.
 • Στην Χ.Θ. 6+075 γίνεται προσαρμογή της κύριας οδού με προτεινόμενη οδό πρόσβασης ,από σκυρόδεμα, σε υφιστάμενη οικία ανάντι, λόγω της κατάργησης της υφιστάμενης πρόσβασης στην Χ.Θ. 5+924.
 • Στην Χ.Θ. 6+305 και σε μήκος 36μ προτείνεται η ανακατασκεύη της μάντρας της εκκλησίας.

5.5.10   Εύρος Απαλλοτρίωσης

Το εύρος απαλλοτρίωσης καθορίζεται με βάση το εύρος κατάληψης της οδού και τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο για την κίνηση των μηχανημάτων κατασκευής σε συνδυασμό και με τις φυσικές συνθήκες και τις χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και θα είναι κυμαινόμενο από 3.0m έως 7.0m.

Τα μήκη των πλευρών της τεθλασμένης που υλοποιεί το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης κατά μήκος της οδού κατά κανόνα δεν υπολείπονται των 50 m.

 

5.5.11 Μελέτη Επικλίσεων

 • Τηρούνται οι ελάχιστες τιμές επικλίσεων στην ευθυγραμμία και το κυκλικό τόξο όπως προβλέπεται από τις ΟΜΟΕ-Χ, §9.1, 9.2, 9.3 και 9.4.
 • Τηρούνται οι ελάχιστες τιμές πρόσθετης κλίσης των οριογραμμών όπως προβλέπεται από τις ΟΜΟΕ-Χ, §9.4.3 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική αποχέτευση του οδοστρώματος.
 • Τηρούνται οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλών για την εφαρμογή αρνητικών επικλίσεων όπως προβλέπεται από τις ΟΜΟΕ-Χ, Πίν. 9-4 και στην περίπτωση αστικής οδού από τις ΟΜΟΕ-ΚΑΟ, Σχ. 3-1.
 • Ελέγχεται η διαμόρφωση των επικλίσεων σε περιοχές κόμβων συνδυάζοντας την μηκοτομή των διασταυρούμενων οδών.
 • Στα τμήματα της οδού που γειτνιάζουν με γέφυρες ελέγχεται η διαμόρφωση των επικλίσεων με στόχο την εξασφάλιση σταθερής επίκλισης πάνω στον φορέα..

Τα διαγράμματα των επικλίσεων παρουσιάζονται στα σχέδια με αριθμό ΟΡ-ΟΔΟ 7.1-5.

 

5.5.12 Μελέτη Ασφάλισης Οδού - Κόμβων

Με την μελέτη Ασφάλισης της Οδού - Κόμβων, καλύπτονται κατά γενικότερο τρόπο, τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας, τα κιγκλιδώματα προστασίας πεζών και οι μόνιμες περιφράξεις. Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτείται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας για την συγκράτηση των οχημάτων που εκτρέπονται από την πορεία τους και την επαναφορά τους, αλλά και για την καθοδήγηση και προστασία των πεζών, ώστε αυτοί να μην εισέρχονται σε επικίνδυνες για αυτούς ζώνες και περιοχές.

Οι εναρμονισμένες πλέον εθνικές οδηγίες για την παθητική ασφάλεια σε οδούς αφορούν στα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν, καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Οι επιδόσεις των στηθαίων ασφαλείας καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 από τρία βασικά κριτήρια:

 • Την ικανότητα συγκράτησης
 • Το λειτουργικό πλάτος και
 • Την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης 

Στην τυπική διατομή της παρούσας μελέτης η απόσταση της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος λαμβάνεται ίση με 0,80 μ

Για την εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος  με δεδομένα :

 • Κατηγορία οδού : ΑΙV
 • Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας
 • Ταχύτητα μελέτης Ve = 50 Km/h
 • Ταχύτητα επιτρεπόμενη Vεπιτρ = 90 Km/h
 • Τύπος διατομής: β2

Προκύπτει ότι ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 4 επομένως επιλέγεται ο τύπος N2W3A ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2 και κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.

 

 1. 5.13 Θέσεις λήψης αδρανών υλικών 

Αδρανή υλικά είναι δυνατόν να ληφθούν από εγκεκριμένα  λατομεία σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.

 

5.5.14 Θέσεις απόρριψης πλεοναζόντων υλικών – εργοταξιακοί χώροι

Τα πλεονάζοντα υλικά είναι δυνατόν να διατεθούν σε εκτάσεις, κατόπιν προτάσεων του αναδόχου και εγκρίσεων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ως εργοταξιακός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημόσια έκταση στην Χ.Θ. 3+500 (x = 296.755,358 – y = 4.154.847,301).

 

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟς

Οι προμετρήσεις και ο προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζονται στα τεύχη 2 και 4 της μελέτης.

Ο καθορισμός των τιμών μονάδας έγινε με βάση τα ενιαία τιμολόγια εργασιών έργων οδοποιίας που εγκρίθηκαν με βάση τις αποφάσεις Δ11γ/ο/3/20 ΦΕΚ 639/20-03-2013, Δ11γ/ο/9/7 ΦΕΚ 363/19-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

  

8. Τελική Συμπερασματική Αναφορά

Το προς μελέτη έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού και στη συγκεκριμένη περίπτωση του οδικού άξονα προς τις δύο τοπικές κοινότητες Αρτέμιδας και Μακίστου του Δήμου Ζαχάρως που είχαν τις περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στις πυρκαγιές του 2007 που έπληξαν τον Νομό Ηλείας.

Τα δύο χωριά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 ανακατασκευάστηκαν πλήρως με δαπάνες τρίτων (Κυπριακή Κυβέρνηση και Οικογένεια Βαρδινογιάννη), δεν διαθέτουν όμως σήμερα ασφαλή πρόσβαση λόγω της κακής κατάστασης της οδού.

Ο υφιστάμενος επαρχιακός άξονας, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη χάραξή του σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ-Χ 2001. Με δεδομένα όμως τα σημαντικότατα γεωτεχνικά προβλήματα, είναι αδύνατη η ριζική βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της οδού. Για τη διατήρηση της βατότητας της οδού απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις έστω και κατά τμήματα.

Είναι προφανές ότι η βελτίωση της οδού εξυπηρέτησης των τοπικών κοινοτήτων Αρτέμιδας και Μακίστου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την επούλωση των πληγών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

 

Πάτρα, Μάρτιος 2016

Ο Νόμιμος κοινός εκπρόσωπος

 Σπύρος Φράγκος

Δρ. Πολιτικός μηχανικός

Διευθύνων σύμβουλος

και νόμιμος εκπρόσωπος

της Sigma Mελετών Α.Ε.

 

ΠΥΡΓΟΣ       /    /2016

 

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Μικέλης

 Τοπογράφος Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

Αθανασία Παναγιωτοπούλου

 Πολιτικός Μηχανικός

 

 

ΠΥΡΓΟΣ       /   /2016

 

Θεωρήθηκε

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

 

 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Μπούλιαρης

 Τοπογράφος Μηχανικός

ΜεΑ΄β

 

 


 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΖΑΧΑΡΩ-ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»
4.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
α/α α/α      Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο  ΕΤΕΠ Μο-νάδα Ποσότητα  Τιμή  Μονάδας Δαπάνη
Αναθ/σης   Μερική Ολική
  ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ               ΤΙΜΟΛ* ΚΙΒ/ΧΜ ΧΜ/Μ3 ΠΡΟΣΘ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΤ1 ΟΔΟ
Α-1
Εκσκαφή χαλαρών εδαφών  ΟΔΟ-1110 02-01-02-00 m3 54.000,00 2,61 140.940,00   0,33 0,19 12 2,28 2,61
ΑΤ2 ΟΔΟ
Α-2
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α 02-02-01-00 m3 310.000,00 2,90 899.000,00   0,62 0,19 12 2,28 2,90
ΑΤ3 ΟΔΟ
Α-2.1
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  ΟΔΟ-1123Α 02-02-01-00 m3 2.800,00 3,68 10.304,00   1,40 0,19 12 2,28 3,68
ΑΤ4 ΟΔΟ
Α-4.1
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 08-01-01-00 m3 220,00 3,73 820,60   1,45 0,19 12 2,28 3,73
ΑΤ5 ΟΔΟ
 Α-5.1
Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 02-01-01-00 m3 200,00 18,98 3.796,00   16,70 0,19 12 2,28 18,98
ΑΤ6 ΟΔΟ
Α-6
Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 02-01-01-00 m3 240,00 13,68 3.283,20   11,40 0,19 12 2,28 13,68
ΑΤ7 ΟΔΟ
Α-9
Καθαίρεση ολόσομων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 - m3 60,00 16,70 1.002,00  
ΑΤ8 ΟΔΟ
Α-10
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΙΚ-6448 - m 220,00 5,70 1.254,00  
ΑΤ9 ΟΔΟ
Α-12
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 15-02-01-01 m3 720,00 25,38 18.273,60   23,10 0,19 12 2,28 25,38
ΑΤ10 ΟΔΟ
Α-18.1
Προμήθεια δάνειων υλικών κατηγορίας Ε1 - Ε4 ΟΔΟ-1510 02-06-00-00 m3 166.000,00 10,40 1.726.400,00   0,90 0,19 50 9,5 10,40
ΑΤ11 ΟΔΟ
Α-19
Προμήθεια κοκκώδες υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm ΟΔΟ-3121B - m3 71.000,00 16,60 1.178.600,00   7,10 0,19 50 9,5 16,60
ΑΤ12 N ΟΔΟ
Α-19
Προμήθεια κοκκώδες υλικού μεγέθους κόκκων 50 έως 150mm ΟΔΟ-3121B - m3 8.000,00 16,60 132.800,00   7,10 0,19 50 9,5 16,60
ΑΤ13 ΟΔΟ
Α-20
Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 02-07-01-00 m3 212.000,00 0,90 190.800,00  
ΑΤ14 ΟΔΟ
Α-23
Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121Α - m3 3.000,00 16,20 48.600,00   6,70 0,19 50 9,5 16,20
ΑΤ15 ΟΔΟ
Α-24.1
Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 02-07-05-00 m2 1.400,00 0,60 840,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α             4.356.713,40  
  ΟΜΑΔΑ  Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                
ΑΤ16 ΟΔΟ
Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 02-04-00-00 m3 18.200,00 6,14 111.748,00     3,50 0,22 12 2,64 6,14
ΑΤ17 ΟΔΟ
Β-4.1
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121B 02-07-01-00 m3 250,00 16,20 4.050,00     6,70 0,19 50 9,5 16,20
ΑΤ18 ΟΔΟ
Β-4.2
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 02-07-03-00 m3 8.000,00 19,50 156.000,00     10,00 0,19 50 9,5 19,50
ΑΤ19 ΟΔΟ
Β-26.2
Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 11-01-01-00 m 735,00 105,00 77.175,00    
Σε Μεταφορά               348.973,00
Από Μεταφορά               348.973,00
ΑΤ20 ΟΔΟ
Β-29.2.2
Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ  ΟΔΟ-2531 01-01-01-00 ~
01-05-00-00
m3 1.500,00 78,10 117.150,00  
ΑΤ21 ΟΔΟ
Β-29.3.1
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 01-01-01-00 ~
01-05-00-00
m3 3.100,00 81,90 253.890,00    
ΑΤ22 ΟΔΟ
Β-29.3.4
Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)  ΟΔΟ-2532 01-01-01-00 ~
01-05-00-00
m3 150,00 110,00 16.500,00    
ΑΤ23 ΟΔΟ
Β-29.4.2
Κατασκευή κιβωτοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 01-01-01-00 ~
01-05-00-00
m3 2.450,00 115,00 281.750,00    
ΑΤ24 ΟΔΟ
Β-29.4.5
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 01-01-01-00 ~
01-05-00-00
m3 4.200,00 115,00 483.000,00    
ΑΤ25 ΟΔΟ
Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 01-02-01-00 kgr 500.000,00 1,00 500.000,00    
ΑΤ26 ΟΔΟ
Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 01-02-01-00 kgr 30.000,00 1,00 30.000,00    
ΑΤ27 ΟΔΟ
Β-36
Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  ΟΔΟ-2411 - m2 10.000,00 1,50 15.000,00    
ΑΤ28 ΟΔΟ
Β-37.1
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική  μεμβράνη  επί εξομαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος  ΟΔΟ-2412 08-05-01-02 m2 650,00 10,00 6.500,00    
ΑΤ29 ΟΔΟ
Β-43.1
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ ΥΔΡ-6370 - m 150,00 3,30 495,00    
ΑΤ30 ΟΔΟ
Β-43.2
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη  ΥΔΡ-6370 - m 550,00 3,80 2.090,00    
ΑΤ31 ΟΔΟ
Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 05-02-01-00 m 830,00 8,40 6.972,00    
ΑΤ32 ΟΔΟ
Β-52
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. ΟΔΟ-2922 05-02-02-00 m2 1.100,00 12,00 13.200,00    
ΑΤ33 ΥΔΡ
12.01.01.03
Τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου
Φ 0,40 μ. 
ΥΔΡ
6551.3
- m 500,00 38,00 19.000,00    
ΑΤ34 ΥΔΡ
12.01.01.05
Τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου
 Φ 0,60 μ. 
ΥΔΡ
6551.5
- m 50,00 67,00 3.350,00    
ΑΤ35 ΥΔΡ
12.01.01.06
Τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου
 Φ 0,80 μ. 
ΥΔΡ
6551.6
- m 50,00 95,00 4.750,00    
ΑΤ36 ΥΔΡ
12.01.01.07
Τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου
Φ 1,00 μ. 
ΥΔΡ
6551.7
- m 800,00 133,00 106.400,00    
ΑΤ37 ΥΔΡ
12.10.02
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm ΥΔΡ
6711.1
08-06-02-02 m 300,00 3,90 1.170,00    
ΑΤ38 ΥΔΡ
5.10
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΟΔΟ-2815 08-03-02-00 m3 1.200,00 8,60 10.320,00    
Σε Μεταφορά               2.220.510,00
Από Μεταφορά               2.220.510,00
ΑΤ39 ΟΔΟ
Β-66.1
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.) ΟΔΟ-2548 - τμχ 12,00 381,00 4.572,00    
ΑΤ40 ΟΔΟ
Β-66.3
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60) (Π.Κ.Ε.) ΟΔΟ-2549 - τμχ 8,00 850,00 6.800,00    
ΑΤ41 ΥΔΡ
16.01
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΥΔΡ- 6744 - τμχ 12,00 95,00 1.140,00    
ΑΤ42 ΥΔΡ
11.01.01
Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) ΥΔΡ- 6752 - Kg 1.500,00 1,71 2.565,00    
ΑΤ43 ΥΔΡ
12.03.03
Διάτρητοι τσιμ/σωλήνες στραγγιστηρίων Φ400mm ΟΔΟ-2863 - m 1.600,00 38,00 60.800,00    
ΑΤ44 ΟΔΟ
Β-64.1
Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 08-03-03-00 m2 3.400,00 1,45 4.930,00  
ΑΤ45 ΟΔΟ
Β-64.3
Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" ΟΙΚ-7914 - m2 132.000,00 2,00 264.000,00  
ΑΤ46 ΟΔΟ
Β-65.1.1
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα  ΟΔΟ-2311 08-02-01-00 kg 54.500,00 2,40 130.800,00  
ΑΤ47 ΟΔΟ
Β-65.2
Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 08-02-01-00 m2 26.000,00 2,20 57.200,00  
ΑΤ48 ΟΔΟ
Β-65.3
Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 08-02-01-00 m3 4.700,00 24,60 115.620,00   15,10 0,19 50 9,5 24,60
ΑΤ49 ΟΔΟ
Β-67
Βαθμιδωτά ρείθρα ΟΔΟ-2548 05-02-06-00 m 140,00 11,40 1.596,00  
ΑΤ50 ΟΔΟ
Β-68
Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 05-02-06-00 τμχ 6,00 114,00 684,00  
ΑΤ51 ΟΔΟ
Β-69
Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 05-02-06-00 τμχ 6,00 85,70 514,20  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β             2.871.731,20  
  ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ              
ΑΤ52 ΟΔΟ
 Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας σε δυο στρώσεις πάχους 0.10μ εκάστη ΟΔΟ-3111.Β 05-03-03-00 m2 160.000,00 1,90 304.000,00   0,95 0,19 5 0,95 1,90
ΑΤ53 ΟΔΟ
Γ-2.2
Βάση οδοστρωσίας σε δυο στρώσεις πάχους 0,10 m  εκάστη ΟΔΟ-3211.Β 05-03-03-00 m2 149.500,00 2,00 299.000,00   1,05 0,19 5 0,95 2,00
ΑΤ54 ΟΔΟ
Γ-5
Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β 05-03-03-00 m3 1.000,00 20,50 20.500,00   11,00 0,19 50 9,5 20,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ              623.500,00
  ΟΜΑΔΑ  Δ:   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ              
ΑΤ55 ΟΔΟ
Δ-3
Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 05-03-11-01 m2 62.000,00 1,05 65.100,00  
ΑΤ56 ΟΔΟ
Δ-4
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 - m2 62.000,00 0,40 24.800,00  
ΑΤ57 ΟΔΟ
Δ-5.1
Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321.Β1 05-03-11-04 m2 62.000,00 6,75 418.500,00   6,20 0,22 2,5 0,55 6,75
ΑΤ58 ΟΔΟ
Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου  ΟΔΟ-4521.Β1 05-03-11-04 m2 62.000,00 7,25 449.500,00   6,70 0,22 2,5 0,55 7,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ             957.900,00
  ΟΜΑΔΑ  Ε:   ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ              
ΑΤ59 ΟΔΟ
Ε-1.1.6
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  ΟΔΟ-2653 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ m 7.000,00 43,00 301.000,00    
ΑΤ60 ΟΔΟ
Ε-1.30.3
Στηθαίο οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80μ κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β  ΟΔΟ-2548 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ m 50,00 130,00 6.500,00    
ΑΤ61 ΟΔΟ
Ε-6
Οριοδείκτης πλαστικός   ΥΔΡ-6620.1 05-04-04-00 τμχ 100,00 10,00 1.000,00    
ΑΤ62 ΟΔΟ
Ε-8.3
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 ΟΙΚ-6541 - m2 15,00 80,00 1.200,00    
ΑΤ63 ΟΔΟ
Ε-9.1
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90μ ΟΙΚ-6541 - τμχ 40,00 46,70 1.868,00    
ΑΤ64 ΟΔΟ
Ε-9.4
Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους ΟΙΚ-6541 - τμχ 100,00 46,70 4.670,00    
ΑΤ65 ΟΔΟ
Ε-10.2
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3" ΟΔΟ-2653 05-04-07-00 τμχ 156,00 42,90 6.692,40    
ΑΤ66 ΟΔΟ
Ε-15.3
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια ΟΙΚ-6532 05-04-03-00 τμχ 210,00 5,50 1.155,00    
ΑΤ67 ΟΔΟ
Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  ΟΙΚ-7788 05-04-02-00 m2 5.300,00 3,30 17.490,00    
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε             341.575,40
  ΟΜΑΔΑ  Ζ:  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ          
ΑΤ68 ΗΛΜ
60.10.01.02
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m   ΗΛΜ 101 05-07-01-00
05-07-02-00
τμχ 32,00 1.200,00 38.400,00  
ΑΤ69 ΗΛΜ
60.10.20.08
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) semi cut-off Ισχύος 250 W  ΗΛΜ 103 05-07-02-00 τμχ 36,00 320,00 11.520,00  
ΑΤ70 ΗΛΜ
60.10.80.01
Πίλαρ οδοφωτισμού μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων   ΗΛΜ 52 05-07-01-00 τμχ 4,00 2.500,00 10.000,00  
ΑΤ71 ΗΛΜ
60.10.85.02
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 60x40 cm ΟΔΟ-2548 - τμχ 8,00 35,00 280,00  
ΑΤ72 Ν ΗΛΜ
60.10.85
Σφράγισμα φρεατίων έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων  ΟΔΟ-2548 - τμχ 36,00 15,00 540,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ζ             60.740,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ)             9.212.160,00
  Γ.Ε  & Ο.Ε. 18% εργολαβου             1.658.188,80
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο              10.870.348,80
  Απρόβλεπτα 9%             978.331,39
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο              11.848.680,19
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ           0,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο              11.848.680,19
  Φ.Π.Α. 24%             2.843.683,25
  Α Ξ Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ (€)             14.692.363,44
Ο Νόμιμος κοινός εκπρόσωπος ΟI ΕΠΙΒΛΕΠOΝTΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πάτρα,    /03/2016 Πύργος,    /     /2016 Πύργος,    /     /2016
Σπύρος Φράγκος Αθαν. Παναγιωτοπούλου Χαρ. Μικέλης
Δρ.πολιτικός μηχανικός Πολιτικός μηχανικός τοπογράφος μηχανικός
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος,    /     /2016 Πύργος,    /     /2016
Ο Προϊστ. TΔΠ ΠΕ Ηλείας Ο ΔΤΕ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ